Andrzej Feliks Grabski urodził się 13 IX 1934 roku w Warszawie . Pierwsze lata życia mieszkał w Borowie koło Łowicza. Pochodził z rodziny zasłużonej dla nauki oraz kultury polskiej. Dziadek Władysław Grabski, ekonomista był twórca reformy walutowej z 1924 roku. Ojciec Kazimierz Grabski przed długi okras kierował Katedrą Ekonomiki Handlu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi. Po wojnie Andrzej Feliks Grabski wraz z rodzicami zamieszkał w Łodzi. Gdzie w 1951 roku rozpoczął studia na Wyższej Szkole Filozoficzno- Historycznej Uniwersytetu Łódzkiego . Jednocześnie uczestniczył w trzech seminariach: z historii Polski średniowiecznej u prof. Stanisława Zajączkowskiego, z historii historiografii u prof. Mariana H. Serejski i z historii Rusi średniowiecznej u docenta, później prof. Stefana Krakowskiego. W 1955 roku zyskał magisterium na podstawie pracy o wojnach polsko- niemieckich w czasach Bolesława Chrobrego, napisanej pod kierunkiem prof. S. Zajączkowskiego . Od tego też roku rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Historii Historiografii PAN w Łodzi. W 1962 roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt: Polska X-XII wieku w opinii współczesnych. W 1968 roku przedstawił pracę habilitacyjną pt: Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV - XV wieku. W 1959 roku i 1964 roku był na wyjazdach stypendialnych w Paryżu. Profesorem nadzwyczajnym został w 1976 roku, zwyczajnym w roku 1988 . Przez cały okres swej kariery zawodowej związany z Instytutem Historii PAN nie zerwał związków z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie pod koniec lat 70. współtworzył Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych. W Instytucie Historii UŁ kierował Zakładem, a potem Katedrą Historii Historiografii, którą kierowała aż do śmierci. Był doceniany na arenie międzynarodowej. Był m.in. założycielem Międzynarodowej Komisji Historii Historiografii przy Międzynarodowej Komisji Nauk Historycznych w Paryżu, członkiem dyrekcji pisma ,,Storia Della Storiografia”, Członkiem elitarnej Rady Naukoewj Wissenschaftlichen Beirat Internationale Marks- Engels Stiftung w Amsterdamie i redakcji ,,MWGA Studien” . Dorobek naukowy Andrzeja F. Grabskiego obejmuje ok. trzystu pozycji, wydanych w kilku językach. Jego zainteresowania oraz publikacje można podzielić na trzy obszary. Pierwszy dotyczy historii średniowiecznej, drugi dziejów myśli politycznej szczególnie XIX i XX wiek. Trzecim obszarem głównym były studia dziedziny historii historiografii. Wyżej wymienione prace dotyczące średniowiecza należą do kanonu tekstów poświęconych systemom wyobrażeń społecznych ludzi wieków średnich. Natomiast publikacje z dziedziny...