Jak mowi wikipedia:

– organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru.

Węglowodory ze względu na występowanie wiązań wielokrotnych węgiel-węgiel dzieli się na:

nasycone, zwane inaczej alkanami w których nie występują podwójne i potrójne wiązania chemiczne między atomami węgla

węglowodory nienasycone, w których te wiązania występują, które dzielą się dalej na:

alkeny (olefiny) – zawierające wiązania podwójne (np. etylen), które ponownie dzielą się na:

dieny – zawierające dwa wiązania podwójne, które po raz kolejny dzielą się na:

alleny – w których występują skumulowane układy wiązań podwójnych (C=C=C) (np. 1,2-butadien)

dieny sprzężone – w których występują dwa wiązania podwójne przedzielone jednym pojedynczym: (C=C-C=C) (np. 1,3-butadien)

polieny – w których występuje więcej niż dwa wiązania podwójne.

alkiny – w których występują wiązania potrójne węgiel-węgiel (np. acetylen)

węglowodory aromatyczne – w których występują struktury ze specyficznie sprzężonymi układami wiązań podwójnych (np. benzen).

Inny podział węglowodorów wynika z topologii ich łańcuchów:

liniowe – w których występują ściśle liniowe łańcuchy węglowe – np. n-oktan

rozgałęzione – w których występują boczne odgałęzienia w łańcuchu – np. izooktan, izopren

alicykliczne – w których występują pierścienie węglowe – np. cykloheksan

policykliczne – w których występują dwa lub więcej pierścieni cyklicznych, w których część atomów węgla jest "współdzielona" np. naftalen

bi- i więcej cykliczne – w których występują dwa lub więcej "przeplatających" się układów pierścieniowych, np. adamantan

mieszane – w których występują różne kombinacje układów cyklicznych, liniowych i rozgałęzionych – np. karoten.