Powodem stosowania tej metody w technologii oczyszczania ścieków jest coraz większa ilość występowania w ściekach trudno usuwalnych zanieczyszczeń. Wszystkie procesy chemiczne wymagają pewnego czasu reakcji. Chemiczne oczyszczanie ścieków polega na dodaniu do cieczy koagulantów czyli związków żelaza lub glinu oraz w niektórych przypadkach polimerów anionowych w celu usunięcia związków organicznych. W obowiązujących przepisach prawnych wprowadzono konieczność usuwania związków biogennych (azotu i fosforu). Dlatego też konieczne jest stosowanie nitryfikacji, denitryfikacji oraz defosfatacji . Nitryfikacja przebiega dwustopniowo i jest wynikiem działania bakterii nitrosomonas oraz nitrobacter. Przebieg nitryfikacji zależny jest od : temperatury (optymalna 25-28), pH (optymalny odczyn 7,5-8,5), stężenia tlenu rozpuszczonego (12 g/m3), obciążenia osadu czynnego (nie powinien przekraczać 0,2kg BZT5·kg-1) oraz stężenia substancji toksycznych, co dotyczy przede wszystkim metali ciężkich . Denitryfikacja jest desymilacją azotu, pod działaniem bakterii heterotroficznych. W procesie tym substancje organiczne służą jako donor elektronów, a azotany i azotyny są akceptorami elektronów. W czasie denitryfikacji, prócz redukcji...