ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ŻOŁNIERZY Żołnierz, który dopuszcza się popełnienia przestępstwa może zostać ukarany jednym ze środków karnych przewidzianych w części ogólnej kodeksu karnego lub części wojennej. Wobec żołnierza mogą być zastosowane środki karne przewidziane w art. 39 kodeksu karnego czyli: pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania określonego stanowiska, określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów, nawiązka, świadczenie pieniężne, podanie wyroku do publicznej wiadomości. Areszt wojskowy to kolejna kara stosowana wobec żołnierzy. Kara aresztu może trwać od miesiąca do dwóch lat. Kara ta wymierzana jest w miesiącach lub latach. Do odbycia kary aresztu wojskowego wyznaczony jest odpowiedni zakład a żołnierz podczas odbywania kary podlega szkoleniu wojskowemu. Bardzo ważnym elementem jest to, iż żołnierz podczas odbywania kary nie może zostać mianowany na wyższy stopień wojskowy oraz na wyższe stanowisko wojskowe. Ponadto skazany nie może uczestniczyć w uroczystościach organizowanych przez jednostkę wojskową biorącą w nich udział. Należy również wspomnieć o innych środkach karnych stosowanych wobec żołnierzy, a są to: obniżenie stopnia wojskowego, wydalenie z zawodowej służby wojskowej, degradacja. Obniżenie stopnia wojskowego obejmuje utratę posiadanego stopnia i powrót do stopnia bezpośrednio niższego w obrębie korpusu oficerów, chorążych albo podoficerów. Sąd może orzec obniżenie stopnia wojskowego w razie skazania za występek, jeżeli przemawiają za tym rodzaj czynu, sposób i okoliczności jego popełnienia Mówiąc o wydaleniu ze służby wojskowej dotyczy się natychmiastowemu usunięciu ze służby, pozbawienia żołnierza wszystkich odznak oraz zaszczytnych tytułów nadanych mu przez dowódcę. Wydalenie ze służby grozi żołnierzowi, który umyślnie nadużył w sposób rażący swoich praw oraz żołnierzowi, który okazał, że dalsze pełnienie tej służby zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Kolejnym wyżej wymienionym już środkiem karnym jest degradacja. Polega ona na utracie dotychczasowego stopnia wojskowego do stopnia szeregowego. Degradacja stosowana jest szczególnie w wypadku gdy żołnierz chciał uzyskać korzyści majątkowe. Ważnym aspektem jest to, iż sąd może zastosować degradację wobec osoby, która w chwili popełnienia czynu karalnego była żołnierzem. Kodeks karny przewiduje również zbieg przestępstw. W takiej sytuacji gdy skazany zostaje pozbawiony praw publicznych a jednocześnie degradacji lub wydalenia z zawodowej służby wojskowej sąd orzeka tylko pozbawienie praw...