WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Temat: Analiza systemowa Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny Grupa: C 2 Wykonał: Michał Pietrwalski Data: 27 stycznia 2013 K A T O W I C E 2 0 1 3 ANALIZA SYSTEMOWA - zbiór metod i technik analitycznych, ocenowych i decyzyjnych, służących racjonalnemu rozwiązywaniu systemowych sytuacji decyzyjnych - badanie wspomagające działania osób odpowiedzialnych za decyzje lub linie (strategie) postępowania w warunkach niepewności i ryzyka - analiza systemowa to proces rozpoznawania problemu, wyjaśniania założeń i wymagań, modelowania jego dziedziny, dokumentowania ważnych zagadnień będących przedmiotem projektu - analiza systemowa to studium dziedziny problemu będącego przedmiotem projektu, którego podstawowym zadaniem jest określenie (inwentaryzacja) wymagań użytkownika w stosunku do projektowanego systemu Analiza systemowa ma na celu: - określenie pożądanego działania lub linii (strategii) postępowania przez rozpoznanie i rozważenie dostępnych wariantów oraz porównanie przewidywanych ich bliższych i dalszych następstw i skutków - celem analizy systemu jest ustalenie wszystkich czynników lub warunków związanych z dziedziną przedmiotową, które mogłyby mieć wpływ na decyzje projektowe oraz na przebieg procesu projektowego, przy uwzględnieniu wymagań systemu i użytkownika - analiza systemowa prowadzi do specyfikacji (określenia) zachowań systemu Typowe zadania analizy systemowej 1. system istnieje, znana jest jego struktura i zachowanie (reguły działania) - poszukuje się takich parametrów na wejściu, dla których działanie systemu jest najkorzystniejsze w sensie przyjętego kryterium (optymalizacja) 2. system istnieje, znana jest jego struktura - na podstawie struktury należy określić jego prawdopodobne (pożądane) zachowania 3. system istnieje, ale nie jest znana jego struktura i zachowanie reguły działania), - należy określić prawdopodobne zachowanie i na tej podstawie wnioskować o strukturze systemu, a następnie określić warunki istnienia struktury pożądanej (optymalnej) 4. system nie istnieje, ale ma być zbudowany i należy tak zaprojektować jego strukturę, aby system z określonym prawdopodobieństwem wykazywał pożądane zachowania (optymalnej funkcjonowanie) Analiza systemowa – analiza, w której obiekt badań traktowany jest jako system działania 1. nurt inżyniersko-organizacyjny podejścia systemowego znalazł zastosowanie w analizie systemów - wykorzystywane są wszystkie metody dochodzenia do optymalnych rozwiązań w projektowaniu, wytwarzaniu i użytkowaniu systemów w całym cyklu ich życia, z...