Wokulski, Judym, Ziembiewicz - bohaterowie z awansu I. Tworzenie modelu zachowań, poglądów, kształtowanie opinii - cechą charakterystyczną epoki. 1.Lata 1848-1939 pełne gwałtownych przemian na wielu płaszczyznach życia: - nastroje schyłkowe związane z fin de siecle - zacieranie się różnorakich wpływów w kształtowaniu się schematów społecznych - dynamiczność rzeczywistości związania ze zbrojnymi wystąpieniami oraz wzrostem nastrojów rewolucyjnych. Nie było pokolenia, które by przeżyło tak kosmopolityczny najazd, ukształtowało się pod tak rozmaitymi znakami (Kazimierz Wyke) 2. Pojawienie się nowego typu bohatera noszącego cechy romantyczno - pozytywistyczne będącego indywidualnością, nieszczęśliwie zakochanego, rozdartego wewnętrznie pomiędzy ideałami, a ludzkimi odruchami tj. pragnieniem szczęścia osobistego, bezpieczeństwa, odwzajemnionej miłości. - uważającego siebie za część przyrody, podlegającego tym samym co one prawom (determinizm, naturalizm). - będącego zwolennikiem rozwoju produkcji jako warunku dobrobytu - opowiadającego się za koniecznością reform socjalnych - uważającego naukę pomocną w udoskonalaniu, polepszaniu i ułatwianiu życia ludzkiego. - poddanego wnikliwej analizie psychologicznej 3. Próba oceny i klasyfikacji poczynań jednostek - bohater z awansu. postawa cechująca osoby: A) Których męstwo, odwaga, heroizm i poświęcenie wypływają z wewnętrznej potrzeby danej osoby lub zostają wymuszone i ukształtowane przez okoliczności. B) Których czyny bądź postawa zostają niewłaściwe odczytane przez otoczenie nadające im cechy, których nie posiadają. II. Wszystkie uczucia, czyny i wyobrażenia mają swoje źródło w świecie zewnętrznym lub w naszym własnym świecie (Piotr Chmielowski) -Wokulski, Judym i Ziembiewicz bohaterami z awansu 1. Są tacy ludzie, którzy sami sobie niejako aranżują świat i im właśnie wszystko udaje (Danuta Zaniślan) - Wokulski i jego dzieje dramatyczne konfrontacje wielkiej indywidualności z nierozumiejącym jej tłumem A) Pogarda i bunt wobec schematów myślowych i ograniczenia - chęć znalezienia lekarstwa na pustkę myślową i obyczajową panującą wśród arystokracji - praca jako wartość nadrzędna stanowiąca broń, narzędzie w walce przeciwko zgniliźnie społecznej i absurdom otaczającego świata - pragnienie zaangażowanie wyższej klasy w czynne kształtowanie i przekształcanie rzeczywistości B) Współczucie i miłość kreujące poczynaniami bohatera: - chęć niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, filantropia i altruizm - miłość do kobiety będąca motorem wszelkich działań, nadająca im sens i cel C) Pragnienie wyzwolenie z pęt...