Jest to zbiór opinii i poglądów ukształtowanych w narodzie, lub w określonej wspólnocie, w długim historycznie okresie czasu na temat możliwości użycia siły militarnej w stosunkach międzynarodowych. Kultura strategiczna to także sposób przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Warto również wspomnieć o czynnikach kształtujących kulturę strategiczną, a są to: percepcja zagrożeń, metody przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń, zmiany w środowisku bezpieczeństwa narodowego, sojusze i umowy międzynarodowe, przynależność do organizacji międzynarodowych, oraz historia, tradycje, doświadczenia, wartości i pamięć narodowa. Należy dodać, iż owa kultura ma bezpośredni wpływ na tworzenie się strategii bezpieczeństwa państwa.

Analizę naszego kraju oparliśmy na źródłach, które tworzą kulturę strategiczną. Dzielą się one na: fizyczne, polityczne i społeczno-kulturowe.

Zacznijmy od od tych pierwszych. Otóż….Polska jest krajem leżącym w Europie Środkowej, graniczącym z siedmioma sąsiadami, oraz posiadającym dostęp do morza. Zajmujemy dziewiąte miejsce w Europie pod względem powierzchni i ósme pod względem liczby ludności. Granice Polski niejednokrotnie zmieniały się na przestrzeni dziejów. Obecny kształt naszego kraju jest wynikiem historycznie wyznaczonej linii Curzona i tzw. ‘ziem odzyskanych ‘. Rzeczpospolita leży w strefie klimatu umiarkowanego, ciepłego-przejściowego, przeważającą część obszaru kraju zajmują tereny nizinne (tereny niżu środkowo-europejskiego). III Rzeczpospolita jest szybko rozwijającym się państwem, członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Polska należy do Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz G6.

Ściśle w kulturę strategiczną wpisuje się kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polska należy do krajów zasobnych w węgiel kamienny, brunatny, siarkę, sól kamienną, rudy miedzi i srebra, oraz surowce skalne. Jest natomiast uboga w tak ważne surowce jak: ropa naftowa, gaz ziemny i rudy żelaza. W dostawach tych jesteśmy uzależnieni od Rosji, która umiejętnie manipuluje cenami, oraz dostawami surowców, zdając sobie sprawę, iż od ich woli zależy bardzo dużo. Fakt ten stanowi poważne zagrożenie stabilności energetycznej Polski, z racji tego, że w momencie przerwania dostaw strona Polska pozbawiona jest jakichkolwiek zgodnych z prawem instrumentów wstrzymania tranzytu surowca znajdującego się w czasie trwania sytuacji kryzysowej na terenie RP. Obecnie nasz kraj wiąże dużą nadzieje z wydobyciem gazu łupkowego, mając nadzieje, że zapewni nam on samowystarczalność. Kluczową kwestią o którą powinna zabiegać Polska wraz z państawami Europy Śr. jest utworzenie jak najbardziej rozbudowanej sieci przesyłowej, dzięki czemu uzależnienie od infrastruktury „wschód-zachód” zostanie zmniejszone.

ADRIAN Opisując czynniki fizyczne nie sposób nie wspomnieć o demografii. Na chwilę obecną ludność Polski liczy ponad 38 mln. Gęstość zaludnienia wynosi 120 osób na km2. W historii Naszego kraju charakterystyczne było występowanie znacznej ilości grup etnicznych, które w znaczący sposób wpływały na scenę polityczną i nieraz stanowiły o procesach decyzyjnych w Polsce. Przeszłość pokazuje, iż nie zawsze relacje pomiędzy Polakami a ludnością mniejszości etnicznych i mniejszości narodowych były proste. Demografia może stanowić potencjalne zagrożenie w przyszłości, nie tylko ze względu na możliwość powstawania ruchów separatystycznych, ale także na obserwowane zjawisko starzenia się społeczeństwa, które może doprowadzić do zachwiania systemu Rzeczpospolitej. Zmiany demograficzne, są powodem rosnącego długu publicznego państwa. Nadal maleje liczba i udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności kraju. Obecnie ludność miejska stanowi niespełna 60,7 procent natomiast sukcesywnie rośnie liczba ludności mieszkającej na obszarach wiejskich.

Sektor wysokich technologii i innowacyjności w Polsce dopiero się rozwija. Wiele firm, które odpowiadają za rozwój tego sektora posiada zagraniczny kapitał, również współczynnik wynalazczości jest bardzo niski na tle państw Europy. Konkurencyjno polskiej gospodarki, czyli jej zdolność do tworzenia większego bogactwa i konkurencji na rynku światowym, jest w stosunku do innych, wysoko rozwiniętych gospodarek bardzo mała. Strategia ukierunkowana na rozwój przemysłów wysokiej technologii jest dziś dominującą formą rozwoju przemysłowego, zarówno w krajach najwyżej rozwiniętych jak równie w krajach średnio i słabiej rozwiniętych. Tak więc, aby wzrosło znaczenie Polski w globalizującej się gospodarce światowej, równie i nasz kraj musi podjąć trud rozwijania produkcji wysokoprzetworzonej i zaawansowanej technologicznie.