Jest to zbiór opinii i poglądów ukształtowanych w narodzie, lub w określonej wspólnocie, w długim historycznie okresie czasu na temat możliwości użycia siły militarnej w stosunkach międzynarodowych. Kultura strategiczna to także sposób przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Warto również wspomnieć o czynnikach kształtujących kulturę strategiczną, a są to: percepcja zagrożeń, metody przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń, zmiany w środowisku bezpieczeństwa narodowego, sojusze i umowy międzynarodowe, przynależność do organizacji międzynarodowych, oraz historia, tradycje, doświadczenia, wartości i pamięć narodowa. Należy dodać, iż owa kultura ma bezpośredni wpływ na tworzenie się strategii bezpieczeństwa państwa. Analizę naszego kraju oparliśmy na źródłach, które tworzą kulturę strategiczną. Dzielą się one na: fizyczne, polityczne i społeczno-kulturowe. Zacznijmy od od tych pierwszych. Otóż….Polska jest krajem leżącym w Europie Środkowej, graniczącym z siedmioma sąsiadami, oraz posiadającym dostęp do morza. Zajmujemy dziewiąte miejsce w Europie pod względem powierzchni i ósme pod względem liczby ludności. Granice Polski niejednokrotnie zmieniały się na przestrzeni dziejów. Obecny kształt naszego kraju jest wynikiem historycznie wyznaczonej linii Curzona i tzw. ‘ziem odzyskanych ‘. Rzeczpospolita leży w strefie klimatu umiarkowanego, ciepłego-przejściowego, przeważającą część obszaru kraju zajmują tereny nizinne (tereny niżu środkowo-europejskiego). III Rzeczpospolita jest szybko rozwijającym się państwem, członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Polska należy do Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz G6. Ściśle w kulturę strategiczną wpisuje się kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polska należy do krajów zasobnych w węgiel kamienny, brunatny, siarkę, sól kamienną, rudy miedzi i srebra, oraz surowce skalne. Jest natomiast uboga w tak ważne surowce jak: ropa naftowa, gaz ziemny i rudy żelaza. W dostawach tych jesteśmy uzależnieni od Rosji, która umiejętnie manipuluje cenami, oraz dostawami surowców, zdając sobie sprawę, iż od ich woli zależy bardzo dużo. Fakt ten stanowi poważne zagrożenie stabilności energetycznej Polski, z racji tego, że w momencie przerwania dostaw strona Polska pozbawiona jest jakichkolwiek zgodnych z prawem instrumentów wstrzymania...