Cele strategiczne przedsiębiorstw

Spis treści

1. Wstęp

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem strategicznym:

czym jest strategia, zarządzanie strategiczne, wizja, misja, tożsamość przedsiębiorstwa,

wizerunek…………………………………………………………………………str. 3

2. Zasady formułowania celów …………………………………………………..str. 4

2. Definicje celu strategicznego……………………………………………str.5

3. Podział celów strategicznych……………………………………………str.6-7

4. Główne rodzaje celów strategicznych przedsiębiorstwa………str.8-9.

5. Przykłady celów strategicznych przedsiębiorstw:

1. Na podstawie podręczników…………………………………………………….str.10.

2. Na podstawie działających firm…………………………………………………str.11-12

Wstęp

W obecnych czasach obserwujemy daleko idące upowszechnienie odpowiedzialności za przyszłość danego przedsiębiorstwa. Wymaga to jednak możliwie precyzyjnego opisania i zakomunikowania wszystkim zainteresowanym strategicznego celu. Chodzi o to, aby wspólny wysiłek intelektualny był ukierunkowany na osiągnięcie wspólnych celów.

W dynamicznie zmieniającym się rynku szanse na utrzymanie się i dalszy rozwój mają tylko te przedsiębiorstwa, które dysponują jasno określoną strategią działania skierowaną na systematyczne badanie otoczenia oraz stałe wprowadzanie innowacji, mają sprawny system zarządzania działalnością przedsiębiorstwa ukierunkowany na osiąganie celów określonych w strategii przedsiębiorstwa, mają skuteczny system łączenia interesu przedsiębiorstwa i pracowników.

Wytyczenie celów strategicznych pozwala w działalności organizacji zorientowanej marketingowo na spełnienie misji sformułowanej przez kierownictwo firmy. Kluczem do ustalenia celów strategicznych i przyjęcia optymalnej strategii jest sformułowanie wizji, misji, tożsamości i wizerunku przedsiębiorstwa, które są elementami strategii a następnie planowania i zarządzania strategicznego.

Tak więc, abyśmy poznali znaczenie celów strategicznych, najpierw powinniśmy zapoznać się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania strategicznego.

Strategia – wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów.

Zarządzanie strategiczne – proces informacyjno-decyzyjny (wspomagany funkcjami planowania organizacji, motywacji i kontroli), którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju, ze szczególnych uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego.Wizja- 1. znaczenie: wyobrażenie przedstawiające obraz rzeczywistości w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. 2. znaczenie: koncepcja modelowa przyszłej organizacji, funkcjonowania i pożądanego rozwoju firmy określona przez aspiracje i twórczą wyobraźnię właściciela firmy (także kierownictwa, członków organizacji.)

Misja- 1. znaczenie: posłannictwo pełnione przez osobę lub organizację, które dotyczy wykonania specjalnego działania. 2. znaczenie: charakterystyczna rola do spełnienia przez firmę, wyrażająca jej odrębność (tożsamość organizacyjną) i sens istnienia.

Tożsamość przedsiębiorstwa- to oryginalny zestaw cech pozwalających wyróżnić firmę z otoczenia i uczynić ją łatwą do rozpoznania.

Wizerunek - to własny i subiektywny obraz, suma wszystkich własnych spostrzeżeń i obserwacji, w których odbiorca dokonuje projekcji swojego ego.

Zanim przejdziemy do omówienie definicji celów strategicznych zapoznamy się z istotą celu.

Cel oznacza jakieś zamierzenie, coś co ma być osiągnięte w przyszłości; cel wyraża sens istnienia człowieka, firmy, dowolnego systemu społecznego itp. Natomiast z analitycznego punktu widzenia i w odniesieniu do różnych instytucji, cel stanowi formalnie ustalone i przewidywane przedsięwzięcie, wynikające z potrzeb własnych systemu oraz środowiska, w którym działa.

Formułując cel strategiczny należy określić, o jaki stan chodzi i w jakim czasie ma zostać

osiągnięty oraz mieć wyobrażenie, jak będziemy mierzyli poziom jego realizacji.

Tworząc nowe cele, powinniśmy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

• Formułowanie celu powinno być neutralne w stosunku do rozwiązania

• Sformułowanie celu powinno być pozytywne

• Cel powinien być zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych

• Osiągnięcie celu powinno być jednoznaczne do stwierdzenia

• Cele powinny być ambitne, ale osiągalne

Poprawnie sformułowany cel, powinien zawierać znaną koncepcję formułowania celów w dziedzinie planowania. Jest to zasada S.M.A.R.T. , która jest zbiorem pięciu postulatów dotyczących celu. S.M.A.R.T. to akronim angielskich wyrazów Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined, (samo słowo „smart” znaczy sprytny)

Zgodnie z akronimem tworzącym nazwę koncepcji, sformułowany cel powinien być:

• Prosty - jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiać miejsca na luźną interpretację,

• Mierzalny - czyli tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność" jego realizacji,

• Osiągalny - inaczej mówiąc realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego

osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji, cel zbyt ambitny, który od razu jest oceniany jako niemożliwy do osiągnięcia, demotywuje do podjęcia działań przed przystąpieniem do nich,

• Istotny - cel powinien być ważny dla organizacji, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,

• Określony w czasie - cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy, w jakim zamierzamy go osiągnąć.

Czasem do SMART dodaje się jeszcze końcówkę -ER, od exciting i recorded

• Exciting (ang. ekscytujący) - cel powinien być ekscytujący, w żadnym wypadku nie powinien on być obojętny dla zespołu ustanawiającego go; cel ekscytujący motywuje do osiągnięcia go; jest to zasada szczególnie cenna dla formułowania celów dla małych komórek organizacyjnych lub dla pojedynczych pracowników;

• Recorded (ang. zapisany) - zapisanie celu spełnia kilka funkcji: nie można o nim zapomnieć, zapisanie motywuje do jego osiągnięcia - w razie trudności, gdy cel jest zapisany, nie można udawać, że nigdy nie istniał.

Definicja celu strategicznego

Pojęcie celu strategicznego definiowane jest na wiele różnych sposobów. Różne źródła przedstawiają różne definicje, aczkolwiek każda z nich formułuje cele strategiczne jako długo terminowe i najważniejsze cele przedsiębiorstwa, które koncentrują się na szerokich, ogólnych problemach organizacji i ustalane są przez kierownictwo najwyższego szczebla.

A oto kilka wybranych definicji:

Cele strategiczne – wskazują, co i kiedy przedsiębiorstwo chce osiągnąć. Pozwalają również na prowadzenie kontroli działań, na których podstawie możliwe jest stwierdzenie, czy osiąga ono sukces. Cele te mogą być określane wskaźnikami, np.: wzrostem udziału w rynku, wzrostem osiąganych dochodów, uruchomieniem nowych działalności.

Cele strategiczne – to cele wyznaczone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa organizacji. Koncentrują się one na szerokich, ogólnych problemach.

Cele strategiczne – to wiązka zamierzeń stawianych przed kierownictwem i pracownikami przedsiębiorstwa, najczęściej posiadająca strukturę hierarchiczną i dotyczącą ważnych stanów, rzeczy i procesów.

Cele strategiczne - są elementarnym uzupełnieniem wyborów doko¬nanych odnośnie do domeny działania oraz strategicznej przewagi nad konkurentami. Cele określają, co konkretnie firma chce osiągnąć w ko¬lejnych odcinkach czasu, i pozwalają mierzyć, czy firma osiąga sukces.

Cele strategiczne - są bazą dla konstrukcji różnorodnych hierarchii celów w firmie. Mają charakter finalny, czyli nie mogą być traktowane jako środek osiągnięcia innych celów. Określają pożądany układ powiązań z otoczeniem (cele zewnętrzne) ale jednocześnie także pożądaną strukturę wewnętrzną firmy (cele wewnętrzne). Odnoszą się przede wszystkim do problemów rozwoju (cele rozwoju), nie pomijając przy tym zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstwa (cele funkcjonowania).

Cele strategiczne- określają stany właściwe dla podmiotu strategii i związane są z decyzjami

dotyczącymi utrzymania lub zmiany sposobu wykorzystania (alokacji) posiadanych zasobów

– potencjałów. Mówiąc o celach strategicznych głównym wskazaniem jest: robić rzeczy

właściwe. Formułując cel strategiczny należy określić, o jaki stan chodzi i w jakim czasie ma zostać osiągnięty oraz mieć wyobrażenie, jak będziemy mierzyli poziom jego realizacji.

Podział celów strategicznych

Przystępując do formułowania celów strategicznych firmy wskazane jest określić w pierwszej kolejności, w jaki sposób firma zamierza budować przewagę konkurencyjną a rynku. Budowanie przewagi konkurencyjnej bywa często traktowane jako strategia firmy.

Podstawowym podziałem celów strategicznych, jaki możemy odnaleźć to podział na cele generalne (główne) i na cele szczegółowe.

Strategiczny cel generalny (główny) – jako najbardziej ogólne zamierzenie rozwojowe firmy, ma zwykle charakter jakościowy (niemierzalny). Zależnie od wyników analizy i oceny sytuacji strategicznej, firmy najczęściej określają go jako przetrwanie, stabilizacja, rozwój, ekspansja lub ich kombinacja. Obok pożądanego stanu, sytuacji, określić należy termin wystąpienia lub czas, w jakim powinien być on osiągnięty. Przyjęty cel generalny należy uzasadnić.

Nie raz formy określają kilka celów głównych, nie różnicując ich pod względem ważności. Prowadzi to często do sytuacji konfliktowych, utrudniających podejmowanie decyzji o priorytetach w przydzielaniu środków na ich realizację, występujących zawsze w ograniczonej ilości, oraz w określaniu terminów wykonania zadań. Zgodnie ze strategiczna zasadą koncentracji zadań na kierunku najważniejszym dla firmy, należy ten kierunek określić, właśnie w formie celu generalnego, najlepiej jednego, rzadziej kilku. Przyjęcie wielu konkurencyjnych celów, bez jasnych priorytetów, prowadzi do konfliktów i zaprzeczenia zasadzie koncentracji.

Główne cele strategiczne firmy powinny wywodzić się z postulatów i wartości wyrażonych w deklaracji wizji i rozwoju firmy. Cele główne powinny być następnie rozłożone na cele operacyjne oraz rozpisane na odpowiednie strategiczne plany działania.

Niezależnie od rozmiaru firmy i sektora, w jakim działa, struktura podstawowych celów przedstawia się następująco: Celem najważniejszym jest przede wszystkim zadowolenie właścicieli firmy, aby ten cel stał się realny zarząd firmy musi dbać o to, aby wskaźnik zwrotu z długoterminowych inwestycji był jak największy. Z kolei, aby osiągnąć jak największy zysk, konieczna jest troska o potrzeby klientów.

Cele strategiczne określają, co konkretnie firma chce osiągnąć w ko¬lejnych odcinkach czasu, i pozwalają mierzyć, czy firma osiąga sukces.

Główny cel strategiczny jest punktem wyjścia do ustalenia zestawu (wiązki) celów szczegółowych, warunkujących i wspierających jego osiągnięcie. Cele szczegółowe powinny odnosić się do wszystkich głównych obszarów działalności firmy, czyli marketingu, produkcji, badań i rozwoju, finansów oraz rozwoju personelu. Kluczowe znaczenie dla firmy i budowanie jej pozycji rynkowej mają cele marketingowe.

Jest ważne aby cele szczegółowe:

- były podporządkowane celowi generalnemu

- miały charakter mierzalny

-stanowiły zintegrowaną całość, wzajemnie się wspierając

Podobnie jak w przypadku głównych celów strategicznych, brak terminu ich osiągnięcia, oznacza, iż nie są one kompletne.

Innym podziałem celów strategicznych, który możemy odnaleźć w treści wykładów przygotowanych, przez róznych profesorów, to podział celów strategicznych na cztery grupy:

 Cele ekonomiczne – które najczęściej są wyrażone w postaci wielkości ekonomicznych lub finansowy

 Cele ilościowe – wyrażone są w postaci wielkości matematycznych;

 Cele jakościowe - opisowe

 Cele rozwojowe – są to zazwyczaj aspiracje na przyszłość

Systemowe formułowanie celów strategicznych w firmie:

– DOM STRATEGIIGłówne rodzaje celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Różne źródła podają wiele przykładów głównych celów strategicznych przedsiębiorstwa. Jedne formułują je jako opisowe, inne zaś jako mierzalne. Spośród nich wybrałyśmy te, które najczęściej się powtarzają.

1. ZYSK- który jest najczęściej spotykaną formą celu strategicznego. W tym przypadku istnieją dwie możliwości wyboru postaci celu. Pierwszą jest wartość całkowita zysku ( zaplanowana do realizacji kwota zysku, np. 100 mln zł), natomiast następną jest jedna z wielu formuł procentowych (czyli różnego rodzaju wskaźniki rentowności, określające efekty ekonomiczne w relacji do innego parametru ekonomicznego).

Wyróżnia się następujące rodzaje wskaźników:

ROA (wskaźnik rentowności majątku)- informuje, jaki dochód jest osiągany z dostępnych w tym czasie zasobów firmy,

ROA= zysk netto / wartość kapitału

ROE (wskaźnik rentowności zainwestowanego kapitału)- informuje, jaki dochód uzyskuje właściciel przedsiębiorstwa z zainwestowanego kapitału własnego,

ROE= zysk netto / zainwestowany kapitał własny

ROS (wskaźnik rentowności sprzedaży)- informuje, jakie efekty osiągnęło przedsiębiorstwo w stosunku do zrealizowanego obrotu ze sprzedaży. Umożliwia to ocenę poniesionych nakładów i osiągniętych dochodów.

ROS= zysk netto / sprzedaż

2. UDZIAŁ W RYNKU- to wyrażony procentowo udział sprzedaży przedsiębiorstwa do całkowitej sprzedaży na rynku określonego produktu. Głównym bodźcem do powiększania udziału w rynku jest założenie jego silnej i pozytywnej korelacji z rentownością. Jest wyznacznikiem siły konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa na rynku, stanowi podstawowe kryterium identyfikacji lidera rynkowego

3. WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY- (wyrażana wartościowo lub ilościowo)- określa oczekiwaną wielkość sprzedaży (np. 1000 tys. samochodów) lub jej wartości (np. 10 mld zł). Jest to dość prosty miernik kontroli skuteczności przyjętej strategii.

4. WZROST- może stać się celem strategicznym, ale z reguły będzie dotyczyć opisanych wcześniej parametrów przedsiębiorstwa, takich jak zysk czy sprzedaż.

5. WYKREOWANIE PRODUKTU NIEWRAŻLIWEGO NA DZIAŁANIA KONKURENTÓW- działanie zmierzające do takiego wyróżnienia produktu, aby był w stanie obronić swoją pozycję rynkową przed skutkami działań strategicznych i taktycznych produktów konkurencyjnych. Dąży się do takiego umiejscowienia własnego produktu, by inne produkty konkurencyjne nie były postrzegane przez nabywców jako oferty substytucyjne. Najlepszym sposobem jest wyposażenie produktu w takie atrybuty, które będą stanowić istotne źródło satysfakcji dla nabywcy, a jednocześnie będą trudne do skopiowania przez konkurencję

Przykłady celów strategicznych przedsiębiorstw

Na podstawie podręczników:

Na podstawie działających firm:

1. CELE STRATEGICZNE ATLASA NA LATA 2011 – 2012

1. Ciągłe dążenie do powiększania wartości Firmy ATLAS.

2. Budowa pozycji lidera regionalnego w obrębie kluczowych kompetencji.

3. Budowa przewagi rynkowej w oparciu o rozwijanie rozwiązań systemowych.

4. Doskonalenie metod zarządzania Firmą.

5. Dbanie o prestiż marki.

6. Rozwijanie i wykorzystywanie potencjału zasobów ludzkich.

7. Zapobieganie zanieczyszczeniom w środowisku naturalnym.

8. Realizacja zaplanowanej sprzedaży na rynku krajowym.

9. Realizacja zaplanowanej sprzedaży na rynkach zagranicznych.

10. Rozwój asortymentu zgodnie z oczekiwaniami Klienta.

11. Projektowanie i doskonalenie wyrobów w aspekcie ekonomicznym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

12. Zapewnienie płynności produkcji i magazynowania.

13. Zapewnienie środków finansowych na bieżącą działalność i rozwój Firmy.

14. Zapobieganie ewentualnym wypadkom w pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i stanom chorobowym.

2. READ-GENE S.A. jest Spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych. Read-Gene S.A. jest podmiotem posiadającym wyłączne prawo do komercyjnego wykorzystania poza Polską własności intelektualnej wypracowanej i należącej do MCND przy Pomorskiej Akademii Medycznej.

Główne obszary działalności Spółki to: badania kliniczne, testy genetyczne, chemoprewencja, repozycjonowanie leków, linie produktowe pokrywające ciąg logiczny: diagnostyka, prewencja, terapia.

Główne cele strategiczne spółki ma 5-10 lat to:

1. Pozyskiwanie dalszych zleceń na realizacje badań klinicznych poprzez rozwijanie posiadanych kontaktów biznesowych oraz prezentacje oferty Spółki podczas wydarzeń branżowych ;

2. Promocja serwisu sprzedaży testów genetycznych;

3. Budowa sieci sprzedaży Sel-BRCA1 (w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badań klinicznych) opartej na współpracy z poradniami onkologicznymi opiekującymi się pacjentkami z historią nowotwór piersi w najbliższej rodzinie;

4. Budowa ośrodka badawczo-rozwojowego wraz z przychodnią genetyczną, który umożliwi zwiększenie marży na oferowanych produktach i usługach oraz umożliwi rozpoczęcie własnych projektów badawczo - rozwojowych. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na I-II kwartał 2009 r.; obecnie spółka posiada już pozwolenie na budowę oraz ostateczną wersję projektu budowlanego.

3. EGB Investments SA jest spółką zajmująca się pomocą osobom fizycznym i prawnym w ściąganiu należności pieniężnych z tytułu przysługującym im wierzytelności od osób trzecich.

Główne cele strategiczne tej spółki to:

1. Stać się spółką w pełni publiczną. Stosować jasne i przejrzyste zasady, dotyczące polityki informacyjnej wobec rynku, w rzetelny i wartościowy sposób informować rynek o wszystkich zdarzeniach, mogących mieć istotny wpływ na spółkę

2. Utrzymać stabilne tempo wzrostu zarówno przychodów, jak i zysków, zapewniając należytą bazę dla wzrostu wartości akcji i wartości spółki.

3. Rozwijać swoje główne linie produktowe, jakimi są: nabywanie wierzytelności na własny rachunek, odzyskiwanie wierzytelności na zlecenie klientów oraz obsługa funduszy sekurytyzacyjnych.

4. Utrzymać pozycję lidera w zakresie nowych rozwiązań, produktów i usług.

5. Utrzymać pozycję eksperta w zakresie zachowań rynku windykacyjnego i właściwie prognozować jego zachowanie w przyszłości.

6. Być atrakcyjnym i lubianym pracodawcą.

4. Grupa Koelner to międzynarodowy holding, skupiający zakłady produkcyjne i spółki dystrybucyjne z 16 krajów świata. Grupa Koelner zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. Grupa Koelner oferuje i dostarcza swoje produkty dla budownictwa, motoryzacji, przemysłu maszynowego i elektromaszynowego, przemysłu wydobywczego, przemysłu stoczniowego, przemysłu drogowego, energetycznego oraz drzewnego.

Strategiczne cele jakie sobie postawiliśmy to:

• zaspokojenie potrzeb naszych klientów

• większy udział w rynku

• rozwijanie sieci sprzedaży

• bycie krok przed konkurencją

• przełamywanie barier rynkowych

• budowa silnego zespołu handlowego

• wyższa jakości usług