Cele strategiczne przedsiębiorstw Spis treści 1. Wstęp 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem strategicznym: czym jest strategia, zarządzanie strategiczne, wizja, misja, tożsamość przedsiębiorstwa, wizerunek…………………………………………………………………………str. 3 2. Zasady formułowania celów …………………………………………………..str. 4 2. Definicje celu strategicznego……………………………………………str.5 3. Podział celów strategicznych……………………………………………str.6-7 4. Główne rodzaje celów strategicznych przedsiębiorstwa………str.8-9. 5. Przykłady celów strategicznych przedsiębiorstw: 1. Na podstawie podręczników…………………………………………………….str.10. 2. Na podstawie działających firm…………………………………………………str.11-12 Wstęp W obecnych czasach obserwujemy daleko idące upowszechnienie odpowiedzialności za przyszłość danego przedsiębiorstwa. Wymaga to jednak możliwie precyzyjnego opisania i zakomunikowania wszystkim zainteresowanym strategicznego celu. Chodzi o to, aby wspólny wysiłek intelektualny był ukierunkowany na osiągnięcie wspólnych celów. W dynamicznie zmieniającym się rynku szanse na utrzymanie się i dalszy rozwój mają tylko te przedsiębiorstwa, które dysponują jasno określoną strategią działania skierowaną na systematyczne badanie otoczenia oraz stałe wprowadzanie innowacji, mają sprawny system zarządzania działalnością przedsiębiorstwa ukierunkowany na osiąganie celów określonych w strategii przedsiębiorstwa, mają skuteczny system łączenia interesu przedsiębiorstwa i pracowników. Wytyczenie celów strategicznych pozwala w działalności organizacji zorientowanej marketingowo na spełnienie misji sformułowanej przez kierownictwo firmy. Kluczem do ustalenia celów strategicznych i przyjęcia optymalnej strategii jest sformułowanie wizji, misji, tożsamości i wizerunku przedsiębiorstwa, które są elementami strategii a następnie planowania i zarządzania strategicznego. Tak więc, abyśmy poznali znaczenie celów strategicznych, najpierw powinniśmy zapoznać się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania strategicznego. Strategia – wyraża cele długoterminowe przedsiębiorstwa, odpowiadające generalnym kierunkom działania, a także przedstawia alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. Zarządzanie strategiczne – proces informacyjno-decyzyjny (wspomagany funkcjami planowania organizacji, motywacji i kontroli), którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju, ze szczególnych uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego. Wizja- 1. znaczenie: wyobrażenie przedstawiające obraz...