Tematem naszej pracy jest zjawisko towarzyszące całemu światu a mianowicie TERRORYZM. Sam termin terror wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza „ stosowanie przemocy, gwałtu, okrucieństwa w celu zastraszenia kogoś”. Natomiast pojęcie terroryzm oznacza „oddziaływanie za pomocą strachu, gwałtu, represji, groźby, stosowania terroru wobec kogoś, prześladowania”.

TERRORYZM I JEGO ISTOTA

Przez wiele dziesięcioleci termin „terroryzm” używany był w odniesieniu jedynie historycznym, nie współczesnym, odnosząc się do opisu rodzaju danego reżimu politycznego. W miarę rozwoju społecznego zbiorowości ludzkich forma ta uległa rozszerzeniu w zakresie przedmiotowym i podmiotowym.

Terroryzm to problem na skalę międzynarodową. Jest to środek oddziaływania grup ludzi na organizację, społeczność międzynarodową a także na państwo. Niesie ze sobą coraz poważniejsze konsekwencje, za które muszą płacić społeczeństwa niebędące stroną konfliktu.

W ogólnym pojęciu terroryzm przedstawiany jest jako użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze realizacji określonych celów. Może dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej dotyczy niewielkiej części, aby zmusić pozostałych do odpowiednich zachowań.

TERRORYZM INDYWIDUALNY I ZBIOROWY

Terroryzm w postaci metody polegającej na przemocy wobec pojedynczych osób aparatu władzy określa się jako terroryzm indywidualny. Zaś ten, który dotyczy członków społeczeństwa, poprzez zamachy na urzędy, koszary lub lokale publiczne nazywany jest terroryzmem zbiorowym. Ataki te stosuje się w celu wymuszenia ustępstw legalnych władz np. politycznych, religijnych. Terroryści działają również w celu destabilizacji władzy, zastraszając ludzi ją sprawując

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE DLA POLSKI

Zagrożenia terrorystyczne w Polsce maja wymiar zewnętrzny i wewnętrzny. Obecnie poziom zagrożenia ze stron rodzimych grup jest zerowy, ze względu na ich brak, a możliwość powstania rodzimych grup terrorystycznych o profilach prawicowych, lewicowych i nacjonalistycznych jest niewielka. W najbliższym czasie nie powinny one obejmować działań terrorystycznych. Zatem naszemu kraju w najbliższym czasie nie zagrażają ataki terrorystyczne napływające zza granicy. W dużym stopniu związane jest to z uczestnictwem Polski w trwającej „globalnej wojnie z terroryzmem” (GWOT).

ZAGROŻENIA PERMANENTNE I INCYDENTALNE

W „asymetrycznym konflikcie IV generacji” z Globalnymi sieciami Islamistycznymi, tzw. Al Kaida wyróżnia się dwa rodzaje zagrożeń terrorystycznych.

Pierwszy z nich to zagrożenia permanentne. Poddane są im takie państwa jak USA, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Holandia, Dania oraz państwa muzułmańskie w Azji i Afryce.

Drugi rodzaj zwany incydentalnym dotyczy sojuszniczych państw USA. Co prawda nie ma wystarczających warunków do tworzenia i rozwoju dużych rodzimych GSI, ale niektóre prowadząc proamerykańską politykę zagraniczną oraz działania przeciwko islamistom, stając się obszarem zainteresowania przywódców islamistów.

Natomiast Polska, zarówno jak Czechy, Gruzja, Norwegia, Korea Południowa czy Japonia nie są pierwszorzędnym celem ataków islamistów. Mogą jednak być zaliczone do potencjalnie wartościowych celów. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku, gdy GSI przez długi czas nie uda się przeprowadzić udanych ataków w krajach zagrożonych potencjalnie tzn. Zachodniej Europie i USA, będą mogli wykazać się zdolnością do działań, przygotowywania i opracowywania spisków terrorystycznych. Jednak Polska ma dosyć niska pozycję na arenie międzynarodowej. Na terenie naszego kraju znajduje się niewielka populacja muzułmanów, z tego względu Polska otwiera drugą grupę państw europejskich zagrożonych działaniem GSI. Nie należy jednak lekceważyć zagrożeń ze strony GSI.

WZROST ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO DLA NSZEGO KRAJU

Wzrost zagrożenia Polski atakami terrorystycznymi spowodowany jest spadkiem liczby wojsk w Iraku, wzmacniający się wizerunek kraju jako bliskiego sojusznika USA w „wojnie z terroryzmem”, oraz zwiększenie się sil wojskowych w Afganistanie, dotyczącej misji NATO. Jednym z elementów jest także ustalanie raportów instytucji europejskich, dotyczących przemocy przez państwa europejskie amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej. Udział ten miał na celu przetrzymywanie schwytanych terrorystów w ośrodkach zatrzymań, z których jeden miał znajdować się w Polsce.

Powodem ataków mogły być także mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012, które odbyły się w Polsce. Mógł to być doby cel terrorystów, ponieważ Polska skupiła w jednym czasie światowe mass media, co mogło umożliwić terrorystom masowy przekaz przez masowe zabójstwa. Napływające setki tysięcy turystów mogły umożliwić im wjazd na terytorium kraju. Utworzyły się miejsca idealne do ataków tj. hotele, komunikacja miejska, obiekty sportowe czy centra miast. Pomimo tego, że takie imprezy masowe są objęte wszechstronnym zabezpieczeniom, zawsze istnieje zagrożenie, które należy brać pod uwagę.

Pomimo tego, iż Polska jest obecna na frontach wojny w Iraku i Afganistanie, to do tej pory nie stała się celem ewentualnych działań terrorystów. Pomimo tego zagrożenie to nie maleje a wzrasta i nie należy tego lekceważyć.

Islamiści wykorzystują Polskę w celu prowadzenia spotkań operatorów GSI, dzieje się to z powodu wysokiego poziomu korupcji w Polsce.

CYBERTERRORYZM

Cyberterroryzm – politycznie umotywowany atak lub groźba ataku na komputery, sieci lub systemy informacyjne w celu zniszczenia infrastruktury oraz zastraszenia lub wymuszenia na rządzie i ludziach daleko idących politycznych i społecznych działań. W szerszym rozumieniu

tego słowa jest to także użycie internetu do komunikowania się, propagandy i dezinformacji przez organizacje terrorystyczne.

Cyberterroryzm nie jest odrębnym lub swoistym rodzajem terroryzmu ze względu na ideologię. Służy dokładnie tym samym celom, którym służą zamachy bombowe, porwania czy branie zakładników, z tą tylko różnicą, że jest niewidoczny podczas ataku.

TRZY RODZAJE CYBERTERRORYZMU

1. Włamania - łącznie z nielegalnym pozyskaniem, usuwaniem lub zmianą danych) i blokady serwerów – które podlegają na zmianie lub uszkodzeniu systemów operacyjnych i doprowadzeniu do wielokrotnych połączeń zarówno atakowanego serwera, jak i innych serwerów.

2. Wirusów – programów działających wbrew woli użytkownika systemu i na jego szkodę. Najczęściej przeznaczone są do uszkadzania baz danych i systemów operacyjnych.

3. Ataku konwencjonalnego – polega na fizycznym uszkodzeniu elementów systemu komputerowego, serwerów, infrastruktury telekomunikacyjnej (lotniska, koleje, itp.)

W zależności od sposobu atak tego typu może prowadzić do czasowego paraliżu

systemu lub nieodwracalnej utraty danych.

Podczas ataku aktywnego dochodzi do modyfikowania strumienia informacji lub tworzenia fałszywych informacji. W działaniach tych mieszczą się: podszywanie się pod osobę uprawnioną i blokowanie jego stanu. Rezultatem skutecznego ataku na system może być

zmiana jego stanu lub sposobu działania.

ZWALCZANIE I PRZECIWDZIAŁANIE TERRORYZMU W POLSCE

Polska zdecydowała się dążyć do integracji z Unią Europejską w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego oraz wejścia do NATO w celu zapewnienia bezpieczeństwa militarnego.

Po 1989 roku Polska znalazła się w sytuacji określonej mianem próżni bezpieczeństwa

. Rozpad bloku wschodniego ,przynosząc wolność polityczną i gospodarczą ,pozostawił Polskę bez zabezpieczenia przede wszystkim militarnego. Z tego powodu polskie władze musiały wybrać ugrupowanie regionalne bądź globalne , z którym Polska mogłaby związać się sojuszem z innymi państwami w celu zabezpieczenia krajowi pokojowego rozwoju .

SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA TERRORYZMOWI W POLSCE

Artykuł 146 ust. 4 pkt 7 Konstytucji RP stanowi ,że w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny.

Natomiast zgodnie z art. .29 ustawy z 4 września 1997 roku o działaniach administracji rządowej kwestie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego ,jak również przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu należą do działu spraw wewnętrznych .

Minister odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne sprawuje nadzór nad działalnością : Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Obrony Cywilnej Kraju, Urzędu ds. Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.

Centrum Antyterrorystyczne (CAT) działające w strukturach Agencji

Bezpieczeństwa jest instytucją zajmującą się koordynowaniem pracy wszystkich służb specjalnych Rzeczpospolitej Polskiej na polu walki z terroryzmem.

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA WZALCZANIE TERRORYZMU

1.CENTRUM ANTYTERRORYSTYCZNE (CAT)

Ich główne zadania to : koordynowanie działalności służb specjalnych oraz zapewnianie ich kooperacji z Policją , Żandarmerią Wojskową , Strażą Graniczną , Służbą Więzienną ,Służbą Celną . Organami : celnymi , skarbowymi , informacji finansowej , kontroli skarbowej i służbami rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa.

2.AGENCJĘ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO (ABW)

Zadaniem ABW jest rozpoznawanie , zapobieganie i wykrywanie przestępstw takich jak : szpiegostwo , terroryzm , naruszenie tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa . ABW wyposażono w tym celu w kompetencje śledcze na terenie kraju.

3.SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO (SKW)

SKW celem jest m.in. rozpoznawanie i zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną przez : żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową , funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników Sił Zbrojnych RP jak i innych jednostek organizacyjnych MON . W celu wymienionych czynów SKW ,współdziała z

Żandarmerią Wojskową oraz innymi właściwymi organami .

4. POLICJA

Ma bezpośrednie i dosłowne zadanie zwalczania terroryzmu . Polska Policja współpracuje z Interpolem , Europolem , Grupą Roboczą ds. terroryzmu III filaru UE , Europejską Policyjną Roboczą ds. Zwalczania Terroryzmu (PWGT) ,w zakresie rozpoznawania i zwalczania terroryzmu .W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje Biuro Operacji Antyterrorystycznych (BOA ) , zajmujące się fizyczną likwidacją zagrożeń związanych z terroryzmem.

5.ŻARDARMERIA WOJSKOWA (ŻW)

ŻW ma za zadanie pilnować porządku publicznego na terenie obiektów wojskowych oraz w miejscach publicznych , a przy tym chronić życie i zdrowie ludzi oraz mienie wojskowe przed zamachami zakłócającymi te dobra.

6.STRAŻ GRANICZNA

Zapobiega przedostaniu się na teren Polski jednostek podejrzanych o działalność terrorystyczną jak i przechwytywaniu nielegalnych transportów szkodliwych substancji chemicznych , broni , amunicji i materiałów wybuchowych , jądrowych i promieniotwórczych.

7. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

8.MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

9.GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ (GIIF)

Działa on na podstawie ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Poszczególne służby oraz instytucje państwowe , wykonując w ramach kompetencji ustawowe zadania , z konieczności działają w obszarze zainteresowań innych właściwych organów .

Aby ograniczyć tą wadę utworzono organy kolegialne.

ORGANY KOLEGIALNE (ciała kolegialne) jest to wieloosobowa, zorganizowana instytucja

utworzona na podstawie prawa, podejmująca decyzje wspólnie i solidarnie ponosząca

odpowiedzialność. Koordynują funkcjonowanie podmiotów systemu zwalczania terroryzmu ,

choć ich nadrzędnym obowiązkiem jest wymiana informacji.

SŁUŻBY PAŃSTWOWE

1. POLICJA

Jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymaniu porządku publicznego .

Do głównych zadań Policji należą m.in. :

-ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich imienia przez bezprawnymi zamachami naruszające te dobra

-ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego

-organizowanie i inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi ,samorządowymi i organizacjami społecznymi

-wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców

-kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.

2. PAŃSTOWA STRAŻ POŻARNA

Zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podstawowe zadania Państwowej Straży Pożarnej:

-rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń

-organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów ,klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń

-wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze

-nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych

- kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności

- prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;

-współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych

-współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących RP umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów.

W skutek ataku terrorystycznego w zakres działania Państwowej Straży Pożarnej wchodzi :

-przyjęcie zgłoszenia o wystąpieniu przypadku bioterroryzmu

-zabezpieczenie materiałów potencjalnie niebezpiecznych wg Głównego Inspektoriatu Sanitarnego

-pakowanie przedmiotów

-zabezpieczenie terenu przed rozprzestrzenianiem się zagrożenia – ograniczenie i dezynfekcja miejsca skażenia – obszar potencjalnego skażenia określa właściwy terytorialnie

Inspektor Sanitarny.

3. PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHORNY ŚRODOWISKA

Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska reguluje ustawa z 20 lipca 1991 roku o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska . Określa ona podstawowe zadania do , którego należą :

-organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian

-kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem

-współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi,

-kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,

-nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,

-kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,

-kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu, podlegających ocenie zgodności, w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

-kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

-opracowywanie i wdrażanie metod analityczno –badawczych i kontrolno pomiarowych

-udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako

przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

4. PAŃSTOWE RATOWICTO MEDYCZNE

Podstawę działania ratownictwa medycznego w Polsce stanowi ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410 ze zm.) i rozporządzenia wykonawcze .System został powołany dla realizacji zadań państwa polegających na:

- zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, który należy rozumieć jako stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia,

- wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

PODSUMOWANIEObecny poziom przygotowania Polski na zagrożenia terrorystyczne jest dosyć niski. Pomimo deklaracji najwyższych władz o jego wzroście, nie podjęto adekwatnych działań, pomimo powagi tej sytuacji.

Polska nie posiada systemu ochrony przeciwterrorystycznej, a także kontroli koordynacji zasobów państwowych i samorządowych niezbędnych do postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego.

Nie przygotowano też projektu Ustawy Antyterrorystycznej, która w jednolity sposób określałaby podstawy prawne do działanie służb i instytucji zwalczających zagrożenia, a jest to konieczne do ich odpowiedniego działania.

Należy zatem podjąć działania, by utworzyć system ochrony przeciwterrorystycznej, który uwzględni działania wszystkich służb w razie reakcji na zaistniały incydent terrorystyczny.

Wniosek jest taki, że Polska w obecnej sytuacji jest zdecydowanie niedostatecznie przygotowana by zmierzyć się z narastającym zagrożeniem tego rodzaju.