Tematem naszej pracy jest zjawisko towarzyszące całemu światu a mianowicie TERRORYZM. Sam termin terror wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza „ stosowanie przemocy, gwałtu, okrucieństwa w celu zastraszenia kogoś”. Natomiast pojęcie terroryzm oznacza „oddziaływanie za pomocą strachu, gwałtu, represji, groźby, stosowania terroru wobec kogoś, prześladowania”. TERRORYZM I JEGO ISTOTA Przez wiele dziesięcioleci termin „terroryzm” używany był w odniesieniu jedynie historycznym, nie współczesnym, odnosząc się do opisu rodzaju danego reżimu politycznego. W miarę rozwoju społecznego zbiorowości ludzkich forma ta uległa rozszerzeniu w zakresie przedmiotowym i podmiotowym. Terroryzm to problem na skalę międzynarodową. Jest to środek oddziaływania grup ludzi na organizację, społeczność międzynarodową a także na państwo. Niesie ze sobą coraz poważniejsze konsekwencje, za które muszą płacić społeczeństwa niebędące stroną konfliktu. W ogólnym pojęciu terroryzm przedstawiany jest jako użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze realizacji określonych celów. Może dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej dotyczy niewielkiej części, aby zmusić pozostałych do odpowiednich zachowań. TERRORYZM INDYWIDUALNY I ZBIOROWY Terroryzm w postaci metody polegającej na przemocy wobec pojedynczych osób aparatu władzy określa się jako terroryzm indywidualny. Zaś ten, który dotyczy członków społeczeństwa, poprzez zamachy na urzędy, koszary lub lokale publiczne nazywany jest terroryzmem zbiorowym. Ataki te stosuje się w celu wymuszenia ustępstw legalnych władz np. politycznych, religijnych. Terroryści działają również w celu destabilizacji władzy, zastraszając ludzi ją sprawując ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE DLA POLSKI Zagrożenia terrorystyczne w Polsce maja wymiar zewnętrzny i wewnętrzny. Obecnie poziom zagrożenia ze stron rodzimych grup jest zerowy, ze względu na ich brak, a możliwość powstania rodzimych grup terrorystycznych o profilach prawicowych, lewicowych i nacjonalistycznych jest niewielka. W najbliższym czasie nie powinny one obejmować działań terrorystycznych. Zatem naszemu kraju w najbliższym czasie nie zagrażają ataki terrorystyczne napływające zza granicy. W dużym stopniu związane jest to z uczestnictwem Polski w trwającej „globalnej wojnie z terroryzmem” (GWOT). ZAGROŻENIA PERMANENTNE I INCYDENTALNE W „asymetrycznym konflikcie IV generacji” z Globalnymi sieciami Islamistycznymi, tzw. Al Kaida wyróżnia się dwa rodzaje zagrożeń...