Spółka komandytowa

- wspólnicy to komandytariusz i komplementariusz

- nie ma osobowości prawnej

- akt notarialny

- reprezentuje komplementariusz

- podział zysku proporcjonalny do wkładu

- komandytariusz odpowiada do sumy komandytowej a

komplementariusz całym majątkiem

Spółka komandytowa akcyjna

- wspólnicy to komplementariusz i akcjonariusz

- nie ma osobowości prawnej

- akt notarialny

- organy : walne zgromadzenie rada nadzorcza

- reprezentuje komplementariusz

- podział zysku proporcjonalnie do wkładów

- odpowiedzialność komplementariusza całym swoim

majątkiem

Spółka Z O O

- min kapitał zakładowy 5000 tys

- akt notarialny

- posiada osobowość prawna

organy : walne zgromadzenie wspólników,, rada nadzorcza,

komisja rewizyjna

- podział zysku w stosunku do udziałów

- prowadzenie pełnej księgowości

- ponosi odpowiedzialność do wysokości udziału wspólników

oraz majątku spółki

Spółka akcyjna

- min kapitał zakładowy 500 tys.

- akt notarialny

- ma osobowość prawna

- podział zysku w stosunku do wartości akcji

- spółka odpowiada do majątku spółki

Organy: walne zgromadzenie akcjonariuszy i rada nadzorcza