"Polityka inwestycyjna (funkcje i zadania, środki i instrumenty tej polityki, kwestie wyboru projektów inwestycyjnych)" W polityce inwestycyjnej istotny jest wybór projektów zasługujących na poparcie ze strony organów publicznych. Podstawą jest oczywiście rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji dla poszczególnych projektów lub ich wariantów. Ocena projektów inwestycyjnych i ich selekcja należą do szczególnie trudnych zadań obciążających zresztą także banki finansujące inwestycje przed podjęciem decyzji o ich kredytowaniu. Problematyka ta ma dziś bogatą literaturę. Istotne znaczenie ma przygotowanie projektów inwestycyjnych (przed ich oceną). Jako przykład przedstawimy tu pokrótce elementy postępowania obejmującego opracowywanie projektów i ich ocenę zalecanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) W postępowaniu tym uwzględnia się następujące fazy inwestycji przemysłowych: - negocjacje i zawieranie umów - budowa obiektu - szkolenie kadr i oddawanie obiektu do eksploatacji. Fazy te muszą być skoordynowane w celu zachowania projektowanego harmonogramu realizacji. Punktem wyjścia prac projektowych jest analiza rynku i zdolności produkcyjnych zakładów produkujących dany produkt w kraju a także ocena wielkości ewentualnego importu i eksportu. Informacje te sporządzone przez wyspecjalizowane agencje muszą być kompleksowe. Na ich podstawie powinno się opracować prognozy rynkowe na 10 lat dotyczące danego produkt. W badaniu poziomu tzw. konsumpcji krajowej wykorzystuj się formułę: C=P+(I-E)+S0-Sc) C – konsumpcja, P – produkcja, I – import, E – eksport, S0 – zapasy początkowe, Sc – zapasy końcowe Następnie opracowuje się system prognoz: - prognozy popytu potencjalnego oparte na różnych technikach (eksploatacji, trendów, badań poziomu konsumpcji, współczynników konsumpcji itp.) - prognozy sprzedaży i marketingu - prognozy postępu technicznego Na...