Układy współrzędnych w Polsce Borowa Góra 1925 Układ Borowa Góra 1925 (BG1925), określany w zagranicznych źródłach jako PND1925 (Polish National Datum) powstał w wyniku przyłożenia elipsoidy Bessel’1841 do Geoidy w Borowej Górze. Orientacji elipsoidy dokonano przy pomocy azymutu na wieżę w Modlinie. Przyjęto - podaję za publikacją p. Dzierżawskiego na stronie wymienionej w mojej witrynie - następujące współrzędne tego punktu (szerokość i długość geograficzną wynikającą z pomiarów astronomicznych): B = 52o28’32.85” L = 21o02’12.12” Na terenie Obserwatorium Geodezyjno – Geofizycznego Instytutu Geodezji i Kartografii w Borowej Górze zaznaczony jest fizycznie historyczny punkt przyłożenia elipsoidy Bessel’1841 do geoidy. Przykryty jest kopcem o wysokości około 8 m. Od wierzchołka kopca (na zdjęciu) prowadzi pionowy otwór przez który można scentrować instrument nad punktem. „1942” Do połowy lat 60. obowiązywał w Polsce układ współrzędnych zwany „1942” (od daty wprowadzenia systemu elipsoidalnego). Układ ten powstał w wyniku zastosowania odwzorowania Gaussa-Krügera na elipsoidzie Krasowskiego, przy czym obejmował dwa podsystemy : Odwzorowanie w pasach południkowych o szerokości 6. W wyniku tego na obszarze Polski powstały dwie strefy odwzorowawcze: z południkami środkowymi 15 i 21; nazywamy je pomocniczo: 1942/15 (6) i 1942/21 (6). Odwzorowanie to miało zastosowanie dla map średnio- i małoskalowych (skale mniejsze od 1:5000). Zniekształcenia odwzorowawcze zmieniały się od 0 (na południku środkowym każdej strefy) do ok. + 59 cm/km (na brzegach strefy) odwzorowanie w pasach południkowych o szerokości 3. W wyniku tego na obszarze Polski powstały cztery strefy odwzorowawcze: z południkami środkowymi 15, 18, 21, 24; oznaczamy je pomocniczo: 1942/15 (3), 1942/18 (3), 1942/21 (3), 1942/24 (3). Odwzorowanie to miało zastosowanie dla map wielkoskalowych (skala 1:5000 i większe). Zniekształcenia odwzorowawcze na brzegach stref dochodziły do +15 cm/km. „1965” i GUGiK-80 Od końca lat 60. w służbie cywilnej zaczęto wprowadzać nowy, 5-strefowy układ odwzorowawczy (oparty na tym samym systemie elipsoidalnym) zwany krótko układem „1965”. Kraj został podzielony na pięć stref (rys. 2), Przy czym w strefach 1, 2, 3, 4 zastosowano tzw. odwzorowanie quasi-stereograficzne (Roussilhe projection) (zob. np. [5], [9]), natomiast w strefie 5 – zmodyfikowane odwzorowanie Gaussa-Krügera. Każde odwzorowanie quasi-stereograficzne jako wiernokątne odwzorowanie płaszczyznowe elipsoidy definiuje się, określając położenie punktu głównego (punktu styczności płaszczyzny z powierzchnią...