1. Powody uchwalenia Konstytucji 3 Maja: - Okupacja Rzeczypospolitej przez wojska rosyjskie - narzucenie przez carycę Katarzynę II na króla Rzeczypospolitej własnej kreatury Stanisława Poniatowskiego - kolaboracja części elit ,w tym dworu królewskiego z okupantem - Oburzenie jakie wśród kręgów katolickich wywołała ingerencja w sprawy religijne, - porwanie i wywiezienie do Rosji przez ambasadora Moskwy przy współudziale króla Poniatowskiego, senatorów Rzeczypospolitej na sejmie 1767 roku - Obawa kół patriotycznych przed całkowitym podporządkowaniem ojczyzny wschodniemu sąsiadowi - Chęć utrzymania unii polsko – saskiej wyrażana przez część magnaterii. 2. Trójpodział władzy: -ustawodawcza: Sejm złożony z izby poselskiej i senatu -wykonawcza należała do Staży Praw na czele z królem -sądownicza Sądy i trybunały 3. Organy władzy i ich kompetencje: -Władza ustawodawcza - parlament jako najwyższy organ władzy wybierany na dwa lata, sejm zwoływany przez króla lub marszałka. Kompetencje sejmu: uchwalanie prawa, nakładanie podatków, kontrolowanie innych władz i instytucji. Co 25 lat mógł zbierać się sejm konstytucyjny-prawo zmiany konstytucji. - Władza wykonawcza -król i Straz Praw (rząd), w skład której wchodzili: prymas, pięciu ministrów, pełnoletni następca tronu bez prawa głosu, marszałek sejmu. Straż Praw kierowała administracją, podlegały jej komisje (policji, spraw wewnetrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu). Król przewodniczący Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników, oficerów; w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem. Ministrowie, mieli obowiązek podpisywania każdego rozpożądzenia własnoręcznie pod kontrolą Sejmu - Władza sądownicza -sądownictwo zostało usprawnione. Ministrowie i wyżsi urzędnicy odpowiadali przed specjalnym sądem sejmowym. Sądownictwo szlacheckie zostało poddane sądom ziemiańskim. 4. Król został uznany za "ojca i króla narodu". Konstytucja wprowadzała dziedziczność tronu w saskiej dynastii Wettynów. Przeznaczając tron dla Fryderyka Augusta lub jego córki Marii Augusty. Król miał być nieodpowiedzialny politycznie, dlatego też wprowadzono zasadę kontrasygnaty aktów królewskich przez właściwego ministra. W sytuacji odmowy kontrasygnaty i sporu między ministrem (lub wszystkimi ministrami) a królem, marszałek Sejmu mógł zwołać sejm nadzwyczajny, nawet wbrew woli króla. W literaturze mówi się więc, iż król nieponoszący odpowiedzialności politycznej a jednocześnie kierujący Strażą Praw był jakby "dożywotnim szefem parlamentarnego rządu". Królowi przysługiwała władza wykonawcza,...