W literaturze psychologicznej występuje kilka koncepcji agresji. Podanie jednej, najtrafniejszej definicji tego zjawiska, nie jest łatwe, chociażby z tego powodu, że w języku potocznym występuje ono pod wieloma znaczeniami. Słownik języka polskiego definiuje agresję, jako zamierzone działanie, którego celem jest wyrządzenie komuś krzywdy, szkody albo straty. Opiera się ona na postępowaniu niezgodnym z ogólnie przyjętymi zasadami i normami przyjętymi w społeczeństwie. Wyróżnia się kilka rodzajów agresji, a mianowicie:

• tzw. agresja wroga, która ma na celu zranienie lub zadanie bólu;

• instrumentalna, służąca innemu celowi niż zadanie cierpienia, na przykład zastraszenie, usunięcie wroga;

• prospołeczna, chroniąca interesy społeczne;

• indukowana, powstająca w wyniku psychomanipulacji;

• oraz autoagresja, czyli skierowana na własną osobę.