Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach nieustannie zmieniającego się otoczenia, które charakteryzują się silną konkurencją- rosnące wymagania konkurentów wobec wysokiej jakości produktów i usług, zmienność prawnych, społecznych i politycznych uwarunkować, szybkie wprowadzenie innowacji oraz zmiany w systemach wartości społecznej. Przetrwanie i rozwój organizacji nie zależy wyłącznie od realizacji trafnej strategii rynkowej, funkcjonowania właściwej struktury organizacyjnej, czy istnienia proefektywnościowej motywacji i kompetentnej kadry kierowniczej. Efektywność i sukces rynkowy organizacji tkwi także w zasobach niematerialnych, będących niepowtarzalnymi atutami przedsiębiorstwa. Zasoby te są trudnym materiałem do podrobienia przez konkurentów danej jednostki organizacyjnej. Wśród wielu różnych niematerialnych zasobów organizacji, trudnych do naśladowania, będących wyznacznikiem sukcesu współczesnego zarządzania organizacją, należy wymienić kulturę organizacyjną. Moim zdaniem kultura organizacyjna, jest „osobowością” danego przedsiębiorstwa. Przejawia się ona w zachowaniach i postawach jednostek, jednak jej właściwości takie jak styl, charakter, specyfika funkcjonowania, nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Pewna część kultury organizacyjnej uwidacznia się w estetyce wnętrz, organizacji biur, wyposażeniu, jednak to co się dzieje „wewnątrz pracowników” bywa często niedostrzegane. Kultura organizacji to zespół różnych norm, wartości, zachowań, uznawanych za pozytywne i sprzyjające sukcesowi organizacji. Na kulturę organizacji mają wpływ: • czynniki zewnętrzne, czyli kultura narodowa, jako zbiór kultur danego regionu a także lokalne systemy wartości, • czynniki wewnętrzne, czyli cel działalności danej organizacji - np. maksymalizacja zysku, maksymalizacja wartości rynkowej akcji przedsiębiorstwa; branża, w której firma funkcjonuje - pozycja firmy na rynku, sytuacja ekonomiczna na rynku; pracownicy (jednej narodowości czy wielu, wiek pracowników, ich kwalifikacje); struktura organizacji (zdecentralizowana czy scentralizowana); menedżerowie i ich wpływ na proces podejmowania decyzji w firmie - budują założenia kultury organizacyjnej, Siła kultury organizacyjnej zależy od tego, jak wielu pracowników akceptuje wartości, które dominują w firmie, jak bardzo z nimi się identyfikują, jak bardzo widoczne jest to, co jest pożądane lub zabronione. W każdej organizacji o silnej kulturze organizacyjnej, większość pracowników podporządkowuje się wzorcom panującym w firmie- normy i wartości są znane i co najważniejsze przestrzegane. Pracownicy doskonale są...