Kultura średniowiecznej Europy Na początku swojej pracy chciałabym wyjaśnić termin „kultura”oraz ogólnie scharakteryzować epokę wieków średnich. „Kultura ” wywodzi się od łacińskiego „colere”, które oznaczało m.in. kształcenie, czyli dążenie do czegoś nowego. Obecnie kulturę definiujemy jako „całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa ”. Średniowiecze to natomiast polski odpowiednik łacińskiej nazwy media aetas (wieki średnie) nadanych przez twórców XV I XVI wiecznych w epoce uznanej przez nich , niezgodnie z prawdą za okres zastoju kulturowego. Za umowny początek tej epoki przyjmuje się upadek cesarstwa Zachodnio-rzymskiego czyli rok 476 n.e , koniec zaś określa się rokiem 1492- odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba lub 1453 – upadek Cesarstwa Bizantyjskiego lub rok 1517- wystąpienie Marcina Lutra. Wszystkie te daty wiążą się z ważnym wydarzeniem dla historii . Średniowiecze jest jedną z epok , którą stereotypowo postrzegamy jako „wieki ciemne” , zastój kulturowy. Stereotyp ten obalił w swojej jednej z wielu książce poświęconej tej epoce pt. „Długie Średniowiecze ” Jacques Le Goff. Jest ona zbiorem artykułów, stanowiących zbiór głównych tez badawczych autora dotyczących średniowiecza, widzianego jako epoka w której narodziły się pewne prądy, zjawiska mające wpływ na rozwój cywilizacji. W swojej pracy pokaże blaski i cienie tej epoki. Co więc zawdzięczamy tej epoce ? Jak wielki jest jej dorobek ? Na pytanie te odpowiedz będzie jasna po przeanalizowaniu dokonań tej epoki. Jak powiedział Lucien Febvre „Historyk nie jest tym który wie, jest tynm , który szuka. ” Po bliższym przyjrzeniu się tej epoce można zauważyć liczne dokonania tego okresu, które przedstawię w tej pracy . Kultura średniowiecza na terenie Europy rozwijała się od końca V wieku do końca wieku XV. Charakteryzowała się uniwersalizmem kulturowym. Uniwersalizm z łac. Uniwersalis- powszechny , ogólny, to jednolitość kultury europejskiej w tym czasie, funkcjonowanie gospodarki feudalnej i monarchii stanowej na całym kontynencie oraz jedność pod względem religijnym oraz dominująca rola polityczna i kulturowa kościoła. Nie bez znaczenia był również fakt ,że łacina była językiem urzędowym we wszystkich państwach. Uniwersalizm polegał na wykształceniu się jednego wzorca, wypracowanego przez duchownych , na podstawie którego powstawały dzieła. Głównym poglądem średniowiecza, który wyznaczał uniwersalizm był teocentryzm , według którego Bóg (theos) znajduje się w centrum, jest przyczyną ośrodkiem i celem wszystkiego. Religia znajdowała się w centrum nie tylko życia ludzi , ale i...