1. Pojęcie bezrobocia Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy, której definicję pracy honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba bezrobotna to taka, która w tygodniu, w którym były wykonywane badania, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do czynienia wtedy, gdy na określonym obszarze geograficznym liczba osób zdolnych do pracy pozostaje poza zatrudnieniem. Natomiast bezrobociem w skali mikro jest utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub innych umiejętności dzięki, którym można objąć i utrzymać określone stanowisko. Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą działalności gospodarczej i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia - jest to szeroka definicja. Natomiast wąską stosują państwowe Urzędu Pracy (powiatowe lub wojewódzkie). I tak bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji rynku pracy jest osoba, która: • ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia), • nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, • aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, • jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE). Podstawowym miernikiem wielkości bezrobocia jest stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności. Aktywni zawodowo definiowani są przez GUS jako osoby pracujące, osoby poszukujące pracy, bezrobotni, niepełnosprawni (z możliwością zatrudnienia w niektórych zawodach). Natomiast do aktywnych zawodowo cywili nie wlicza się pracowników: wojska, policji oraz służb ochrony państwa. 2. Rodzaje i przyczyny bezrobocia W gospodarce rynkowej nie ma prawnego przymusu pracy, każda osoba zainteresowana pracą może swobodnie ją podejmować i zmieniać. Praca (siła robocza) stanowi dla przedsiębiorstw czynnik wytwórczy. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników przedsiębiorstwa podporządkują swojemu ekonomicznemu celowi, jakim jest osiągnięcie zysku. Jeżeli pracodawca musi ograniczyć produkcję, zwalnia pracowników. Bezrobocie jest zjawiskiem powszechnym i uciążliwym społecznie. Jednak jego rodzaje...