Francja- państwo, którego część metropolitarna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Republika Francuska jest unitarnym państwem demokratycznym, w którym ważną rolę odgrywa prezydent. Jest również piątym najlepiej rozwiniętym krajem świata i jedenastym w rankingu warunków życia. Francja ze względu na swoją liczbę ludności, potencjał gospodarczy, pozycję w Europie, silną armię (trzeci po Rosji i USA arsenał nuklearny), uchodzi za jedno z najpotężniejszych państw świata. Francja jest państwem które to próbuje realizować własną wizję polityki obronnej UE, która odzwierciedlałaby w pełni priorytety polityczne oraz ambicje stworzenia autonomicznych struktur bezpieczeństwa i obrony. Warto wymienić tutaj chociażby po części dokumenty programowe odpowiedzialne za strategię bezpieczeństwa Francji. We Francji koncepcja bezpieczeństwa i obrony podlegała procesowi przeglądu przez niemal dekadę, licząc od momentu upadku systemu blokowego. Pierwszym dokumentem ważnym dla obronności Francji była wydana w 1994 roku Biała Księga na temat bezpieczeństwa (livre Blanc sur la Defense), którą sformułowano po 22 latach od opublikowania poprzedniej. Niemniej istotne były wydawane kolejnych latach ustawy o planowaniu wojskowym (Loi de Programmation Militaire LPM) – od 1989 roku ukazało się ich pięć (obejmowały lata: 1990-1993, 1992-1992-1994, 1995-2000, 1997-2002, 2003-2008). Warto wspomnieć, że w samym czasie uchwalono także 18 corocznych budżetów obronnych, które na podstawie kolejnych LPM uszczegóławiały wydatki obronne. Szczególne znaczenie dla obronności Francji miały taki czynniki jak m.in.: zmieniona dwukrotnie doktryna odstraszania nuklearnego, Biała Księga wobec Terroryzmu (La France face an terrorism Livre blanc du Gouverment sur la securite interieure face terrorism), oraz plan rozwoju na 30 lat. Inne bardzo istotne dokumenty które mają znaczenie dla systemu bezpieczeństwa Francji: -ustawa o planowaniu wojskowym (LPM na lata 1990-1993, została jednak zdeaktualizowana na wskutek zakończenia zimnej wojny, wojny w zatoce perskiej oraz upadku ZSRR, -kolejna LPM na lata 1992-1994 była pierwszym dokumentem nowej ery o charakterze strategicznym w jego założeniach były zapisy między innymi o zwolnieniu modernizacji Francuskiego programu nuklearnego (nastąpiła zmiana kierunku z którego mogło nadejść zagrożenie), o zwiększeniu wydatków na zasoby wywiadowcze oraz nacisku na wielonarodowe operacje militarne.Dosyć istotny był też program : „Optimar 95” który zrestrukturyzwał francuską marynarkę wojenną celem zwiększenia...