1. Funkcje filozofii: a. Konstruuje światopoglądy zarówno na potrzeby życia społecznego jak i życia jednostek, w szczególności formułuje konkretne przekonania, które wyposaża w argumentację b. Porządkuje i systematyzuje obecne w świadomości zbiorowej obrazy i wyobrażenia dotyczące rzeczywistości społecznej, demaskuje ich założenia: pierwotnie zakładane przesądzenia wartościujące (demaskuje fałszywe przekonania i stereotypy) c. Ukazuje różnorodność myślenia, uczy tolerancji, propaguje ideę etyki komunikacji d. jest pamięcią kultury, nauczycielką tradycji, historią ludzkiego myślenia e. jest zabawą intelektualną 2. Dziedziny filozofii: a. ontologia – nauka o bycie, zajmuje się tym co istnieje i jak istnieje, bada wszelkie byty, refleksje o życiu • materialiści twierdzą że prawdziwe jest tylko to co widoczne i namacalne • spirytualiści, dwa poglądy na świat: 1. twierdzą że świat nie ma natury materialnej 2. dualistyczny charakter świata ( materialny i niematerialny – typowe dla wielu religii) b. gnoseologia – nauka o poznaniu, zajmuje się relacjami miedzy poznaniem a rzeczywistością, ( w tym : epistemologia: teoria poznania naukowego, gr. episteme-wiedza, rzetelna wiarygodna), zadaje pytanie co jest najważniejszym źródłem poznania rozum czy zmysły; zawiera 3 źródła poznania: • rozumność – dochodzenie do prawdy poprzez logiczne myślenie • doświadczenie – analiza świata dzięki zmysłom i introspekcji ( samoobserwacji) • objawienie c. aksjologia – nauka o wartościach: • etyka – refleksja o wartościach moralnych • estetyka – refleksja o wartościach piękna Ad.c . Sfera wartości: • materialne- uchwytne praktyczne • niematerialne- symboliczne (intelektualne, etyczne, estetyczne, emocjonalne) • hedonistyczne (przyjemności)/wartości wyższe 3. Zagadnienie ARCHE w jońskiej filozofii przyrody (Jonia-z dala od centrum, swoboda wyrażania myśli) Pytanie zadawane przez Talesa – „Jak powstał świat?” to problem arche. Arche oznacza początek Tales uważa, że cała rzeczywistość składa się z 4 żywiołów, są to elementy przyrodnicze świata, przyjmują postać bogów, np. ziemia- Gaja, ale najważniejszym z nich jest woda – od niej wszystko się zaczęło, wszystko co żyje ma w sobie pierwiastek wody – jest życiodajna. Anaksymander uważa że żywioły są równoważne więc arche utożsamiał z Apeironem – bezkres. Jest on nieokreślony i nieograniczony, nie ma materii fizycznej więc go nie widzimy. Jest to składnik i zasada istnienia świata. Anaksymenes zauważył, że stany skupienia zależą od temperatury, musi więc istnieć pierwotna substancja, która jest nieokreślona, za arche uważał powietrze...