Podziały mitotyczny oraz mejotyczny odgrywają istotną rolę biologiczną w organizmach.

Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komórek somatycznych, tzn. komórek budujących ciało danego organizmu. Polega na podziale komórki macierzystej na dwie komórki potomne o identycznej (pod względem jakości i ilości) informacji genetycznej względem komórki macierzystej.

Znaczenie biologiczne mitozy:

Podział ten może być wykorzystany:

- w procesie rozmnażania bezpłciowego wegetatywnego, np. podział komórki pierwotniaków,

- w fazie wzrostu organizmu, kiedy to w szybkim tempie przybywa nowych komórek,

- w procesie regeneracji, gdy organizm uzupełnia ubytki po zniszczonych komórkach, nowymi komórkami

Podczas mejozy powstaje komórka o zredukowanej liczbie chromosomów, dzięki czemu w procesie zapłodnienia zostaje odtworzona diploidalna komórka. Komórki haploidalne powstające po podziale posiadają nowe kombinacje genów. Wynika to z faktu, że do jąder potomnych wędrują przypadkowe chromosomy spośród chromosomów homologicznych, a poza tym w trakcie mejozy następuje również losowa wymiana części chromatyd, chromosomów homologicznych pochodzących od obojga rodziców (crossing-over).

Znaczenie biologiczne mejozy:

- powstanie haploidalnych komórek rozrodczych (gamet)

- jest źródłem zmienności genetycznej organizmów, ponieważ prowadzi do mieszania informacji genetycznej

- umożliwia utrzymanie stałej, charakterystycznej dla danego gatunku liczby chromosomów