1.Napisz wzory:

a)3,3-dimetylopentanal: CH3-CH2-C(do goryCH3, na dole CH3)-C(po boku dwie kreski O a po drugiej H) b)2-metylobutanal: CH3-CH2-CH(do gory CH3)-C(dwie kreski O jedna kreska H) c)butan-2-on: CH3-C(na dole dwie kreski O)-CH2-CH3 d)3-etylopentan-2-on: CH3-C(na dole dwie kreski O)-CH(na dole C2H5)-CH2-CH

2.Podaj wzory 3 izomerycznych aldehydów o wzorze sumarycznym

C4H80 i nazwij je. a)CH3-CH2-CH2-C(dwie kreski O jedna kreska H) b)CH3-CH(na dole CH3)-C(jedna kreska H dwie kreski O) c)CH3-C(na dole dwie kreski O)-CH2-CH3

3. Dokończ reakcje i nazwij produkty:

a)CH3OH +CuO → HCHO + Cu + H2O – kwas mrowkowy b)CH3CHO +Ag20 → CH3COOH + 2 Ag-kwas octowy

Powyższa reakcja( b) to próba Tollensa potwierdzająca właściwości redukujące aldehydów. Na ściankach probówki (w

czasie ogrzewania na łaźni wodnej)pojawia się srebrny nalot.

Reakcja ta pozwala wykryć aldehydy / związki redukujące

Izomeryczne ketony nie dają tej próby.

4.Próba Trommera polega na działaniu na aldehyd wodorotlenkiem miedzi (II) Następuje zmiana barwy z niebieskiej na ceglastoczerwona.

Napisz przykładową reakcję , w której wykorzystasz próbę Trommera CH3CHO + 2 Cu(OH)2 --T- CH3COOH + Cu2O + 2 H2O

4.Zaprojektuj doświadczenie, za pomocą którego odróżnisz propanal od propanonu.

a) Jedną ze substancji dodajemy do probówki ze świeżo strąconym wodorotlenkiem miedzi (II).

Probówkę podgrzewamy

Substancja A b) Jedną ze substancji dodajemy do probówki ze świeżo strąconym wodorotlenkiem miedzi (II).

Probówkę podgrzewamy

Substancja B Obserwacje:

W jednej probówce zaobserwowano zmianę barwy z nieibeskiej na ceglastoczerwoną. W drugiej nie zaobserwowano objawów reakcji. Wniosek: W probówce, której zawartość zmieniła barwę był propanal, a w drugiej propanon.

5.Narysuj wzory strukturalne następujących związków chemicznych

a)kwas 3,4 dimetylopentanowy: CH3-CH(na dole CH3)-CH(na dole CH3)-CH2-C(dwie kreski O , jedna kreska H) c)CH3-C(do gory CH3 na dole CH3)-c(na dole dwie kreski O)-CH2-CH(na dole CH3)-CH3

6.Uzupełnij brakujące substraty i produkty, dobierz współczynniki: a)CH3 ─CH2─CH2OH +CuO→ CH3 ─CH2─CHO + Cu +H2 O b)CH3—CH2—CHO+2Cu(OH)2→ CH3 ─CH2─COOH+Cu2O +2 H2O

7.Zapisz równania zgodnie ze schematem:

Metanol → metanal → kwas metanowy → mrówczan metylu

a)CH3OH + CuO ---T- H-C(jedna kreskaH, dwie kreski O) + Cu + H2O b)H-C(jedna kreska H, dwie kreski O) + Ag2O ---T-- H-C(dwie kreski O jedna kreska O-H) + 2 Ag c)HCOOH + CH3OH –H2SO4- HCOOCH3 + H2O

8.Czym różni się kwas metanowy od pozostałych kwasów karboksylowych? Napisz odpowiednie równanie chemiczne.

Kwas metanowy ma właściwości redukcyjne, czyli daje probe Tromera i Tollensa. Tollens-H-C(dwie kreski O,jedna kreskaOH)+Ag2O-> HO-C( dwie kreski O , jedna kreska OH )+2Ag