Rozdział 1 Przepisy ogólne

Ustawa określa:

1) zakres działania oraz zasady funkcjonowania wojewody;

2)tryb powoływania i odwo ływania wojewody;

3) organizację rządowej administracji zespolonej w województwie i niezespolonej administracji rządowej.

Art. 2. Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:

1) wojewoda;

2) organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży;

3) organy niezespolonej administracji rządowej;

4)jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego porozumienia;

5) starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika z

odrębnych ustaw;

6) inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw.

Art. 3.

1. Wojewoda jest:

1) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;

2) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie;

3) organem rządowej administracji zespolonej w województwie;

4) organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich

związków pod względem legalności, z zastrzeżeniem ust. 2;

5) organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji;

6)reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach;

7) organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności

wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

3.Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych określają odrębne ustawy.

Art. 4.Odrębne ustawy określają:

1) zasadniczy podział terytorialny państwa;

2) nazwę województwa i nazwę urzędu wojewody oraz jego siedzibę;

3) zasady i tryb ustalania granic województw oraz dokonywania ich zmian;

4

4)

zasady ustalania niepokrywających się

z zasadniczym podziałem terytorialnym

państwa podziałów terytorialnych w celu wykonywania zadań niezespolonej admini

stracji

rządowej.

Art. 5.

Zasady organizacji, funkcjonowania i zakres zadań organów rządowej

administracji zespolonej w województwie oraz organów niezespolonej administracji rządowej

określają odrębne ustawy.

Art. 6.

1.

Wojewodę powołuje i odwołuje Pre

zes Rady Ministrów na wniosek ministra

właściwego do spraw administracji publicznej.

2.

Na stanowisko wojewody może być powołana osoba, która:

1)

posiada obywatelstwo polskie;

2)

posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny;

3)

posiada 3

-

letni

staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi;

4)

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)

korzysta z pełni praw publicznych;

6)

cieszy się nieposzla

kowaną opinią.

Art. 7.

1.

Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewojewody albo

I

i II

wicewojewody.

2.

Wicewojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody.

Na stanowisko wicewojewody może być powołana osoba spełniająca wymogi o

kreślone w

art. 6 ust. 2.

3.

Wojewoda określa, w formie zarządzenia, zakres kompetencji i zadań wykonywanych

przez wicewojewodów.

4.

Jeżeli wojewoda nie pełni obowiązków służbowych, zakres zastępstwa

wicewojewody, a

w przypadku powołania dwóch wicewojewo

dów

-

I wicewojewody,

rozciąga się na wszystkie kompetencje wojewody.

Art. 8.

1.

Prezes Rady Ministrów kieruje działalnością wojewody, w szczególności

wydając w tym zakresie wytyczne i polecenia, żądając przekazania sprawozdań z działalności

wojewody ora

z dokonując okresowej oceny jego pracy.

2.

Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na podstawie

kryterium zgodności jego działania z polityką Rady Ministrów.

3.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór

nad

działalnością wojewody na podstawie kryterium zgodności jego działania z powszechnie

obowiązującym prawem, a także pod względem rzetelności i gospodarności.

4.

Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień właściwych ministrów w stosunku do wojewody,

określony

ch w

ustawie

z dnia 14 czerwca 1960 r.

-

Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 9.

1.

Właściwy minister wykonuje swoje uprawnienia wobec wojewody w zakresie i

na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

2.

Wojewoda jest obowiązany do udzielania w

łaściwemu ministrowi lub centralnemu

organowi administracji rządowej, w wyznaczonym terminie, żądanych przez niego informacji

i wyjaśnień.

5

Art. 10.

Spory między wojewodami oraz między wojewodą a członkiem Rady

Ministrów lub centralnym organem administrac

ji rządowej rozstrzyga Prezes Rady

Ministrów.

Art. 11.

Prezes Rady Ministrów może upoważnić ministra właściwego do spraw

administracji publicznej do wykonywania, w jego imieniu, przysługujących mu wobec

wojewody uprawnień, z wyjątkiem powoływania i odwoł

ywania wojewody oraz

rozstrzygania sporów między wojewodą a członkiem Rady Ministrów lub centralnym

organem administracji rządowej.

Art. 12.

Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu

terytorialnego i ich związków na zasadach określon

ych w odrębnych ustawach.

Art. 13.

1.

Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz

organów rządowej administracji zespolonej w województwie.

2.

Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego zapewnia jego prawidłowe

funkcjonowanie. Prawa i o

bowiązki dyrektora generalnego urzędu określa odrębna ustawa.

Art. 14.

W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji zespolonej w

województwie wojewoda może tworzyć delegatury urzędu wojewódzkiego.

Art. 15.

1.

Wojewoda nadaje urzędowi wo

jewódzkiemu statut podlegający

zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 5. Statut jest ogłaszany w

wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2.

W skład urzędu wojewódzkiego wchodzą komórki organizacyjne:

1)

wydziały

-

do realizacji merytor

ycznych zadań urzędu;

2)

biura

-

do realizacji zadań w zakresie obsługi urzędu;

3)

oddziały jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek wymienionych w pkt 1 i 2.

3.

Statut urzędu wojewód

zkiego określa w szczególności:

1)

nazwę i siedzibę urzędu;

2)

naz

wy stanowisk dyrektorów wydziałów;

3)

nazwy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu;

4)

zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu oraz, jeżeli

odrębne ustawy tak stanowią, zakres kompetencji przypisanych określonym

w ustawach

stanowiskom lub funkcjom urzędowym;

5)

nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur, o których mowa w art. 14;

6)

inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.

4.

Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie lu

b przez niego

nadzorowanych stanowi załącznik do statutu urzędu wojewódzkiego.

5.

Zmiana statutu urzędu wojewódzkiego polegająca na aktualizacji wykazu jednostek

podporządkowanych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych nie wymaga zatwierdzenia

przez Pre

zesa Rady Ministrów.

Art. 16.

Szczegółową organizację oraz tryb pracy urzędu wojewódzkiego określa

regulamin ustalony przez wojewodę w drodze zarządzenia.

Art. 17.

Wojewoda, w celu realizacji powierzonych mu zadań, wydaje zarządzenia.

6

Art. 18.

1.

W p

rzypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami wojewoda może

ustanowić, na czas oznaczony, swojego pełnomocnika do prowadzenia spraw w zakresie

określonym w pełnomocnictwie.

2.

Wojewoda może tworzyć zespoły doradcze.

Art. 19.

Wojewoda może upoważnić n

a piśmie pracowników urzędu wojewódzkiego,

niezatrudnionych w urzędach obsługujących inne organy rządowej administracji zespolonej w

województwie, do załatwiania określonych spraw w jego imieniu i na jego odpowiedzialność,

w ustalonym zakresie, a

w szczegó

lności do wydawania decyzji administracyjnych,

postanowień i zaświadczeń, z tym że upoważnienie nie może dotyczyć wstrzymania egzekucji

administracyjnej, o której mowa w

art. 27 ust. 1.

Art. 20.

1.

Wojewoda może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, nie

których spraw z

zakresu swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego lub organom innych

samorządów działających na obszarze województwa, kierownikom państwowych i

samorządowych osób prawnych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych

funkc

jonujących w województwie.

2.

Powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody odpowiednio z organem

wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, właściwym organem innego samorządu

lub kierownikiem państwowej i samorządowej osoby prawnej albo in

nej państwowej

jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1. Porozumienie, wraz ze stanowiącymi jego

integralną część załącznikami, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3.

W porozumieniu, o którym

mowa w ust. 2, określa się zasady sprawowania przez

wojewodę kontroli nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań.