Montaż Montaż jest końcową częścią procesu technologicznego, polegającą na łączeniu poszczególnych części w zespoły i następnie zespołów w gotowy wyrób z zastosowaniem połączeń rozłącznych i nierozłącznych .Częścią maszyny lub urządzenia nazywa się jej składnik wykonany z jednego lub różnych rodzajów materiałów połączonych ze sobą w sposób nierozłączny. Zespołem nazywa się zbiór określonej liczby części połączonych w taki sposób, że tworzą składową część maszyny o określonej funkcji, jak np. tłok silnika spalinowego z korbowodem, sworzniem i pierścieniami. Rozróżnia się zespoły różnych rzędów. Wyrób składa się bezpośrednio z zespołów pierwszego rzędu, te z kolei z zespołów drugiego rzędu itd. Nie jest zespołem zbiór części zależnych od siebie funkcjonalnie, lecz nie tworzących odrębnej całości przy montażu wyrobu. Takie zbiory części nazywa się układami, jak np. układ hydrauliczny obrabiarki złożony z cylindra z tłokiem, rozdzielacza, pompy, filtru i przewodów. Podział konstrukcyjny maszyny na zespoły, układy i mechanizmy nie zawsze odpowiada podziałowi maszyny na urządzenia pod względem montażu, dlatego wprowadzono pojęcie jednostki montażowej. Jednostka montażowa jest to część wyrobu montowana oddzielnie i występująca w dalszych etapach procesu montażowego jako jedna całość. Podział maszyny lub urządzenia na jednostki montażowe jest dokonywany na podstawie zasad wynikających z procesu technologicznego montażu. Wyrób jest produktem stanowiącym końcowy wynik procesu produkcyjnego danego zakładu. Np. w fabryce pomp wyrobem jest pompa, mimo, że po zamontowaniu na obrabiarce będzie jednym z jej zespołów. Montażu dokonuje się z części całkowicie wykończonych, a tylko w nielicznych przypadkach niektóre części są wykończane lub dopasowywane podczas montażu. Dodatkowa obróbka części w celu ich dopasowania ma miejsce najczęściej w produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Przygotowanie dokumentacji technologicznej montażu Dokumentacja montażu produkcji jednostkowej obejmuje rysunki zestawieniowe poszczególnych zespołów i całego urządzenia. Zamiast rysunków zestawieniowych można również stosować rysunki montażowe poglądowe. Dokumentacja technologiczna w produkcji seryjnej składa się z kart technologicznych montażu poszczególnych zespołów, jednostek montażowych i całego wyrobu. Karta technologiczna zawiera: - oznaczenie montowanego zespołu i poszczególnych części, - określenie stanowiska pracy, - wyszczególnienie operacji z podziałem na zabiegi, - wyszczególnienie narzędzi i przyrządów używanych w każdej operacji, - normy czasu poszczególnych operacji, -...