Szkolenie najkorzystniejszym motywatorem dla pracownika

O efektywności pracownika decyduje wiele czynników związanych ze sferą zawodową. Do najważniejszych z nich należy motywacja. Jest ona rozumiana jako proces rządzący wyborem, którego dokonuje jednostka, kierując się dążeniem do osiągnięcia celów będących wynikiem cenionych przez nią wartości, tj. tego wszystkiego, co jest godne jej pożądania.

Według Cz. Sikorskiego, motywacja rozumiana jest jako proces nieodwiecznie towarzyszący procesom wymiany między pracownikami a zatrudniającą go organizacją. Wymiana jest istotą motywacji. Pracownik chcąc uzyskać określone wartości, zawsze musi za nie zapłacić organizacji określonym wkładem własnym. Motywacja to zatem nic innego, jak gotowość do pewnego wkładu, do poniesienia pewnych kosztów, po to, aby uzyska coś dla siebie cennego. Motywacja jest tym większa, im więcej jesteśmy gotowi poświęcić, aby osiągnąć oczekiwaną nagrodę. W teorii wymiany obowiązuje zasada wzajemności. . Motywacja stanowi zasadnicze narzędzie kształtowania u pracowników ochoty i mobilizacji do pracy. Motywowanie pracowników ma doprowadzić do wzrostu efektywności ich działań, przez co całe przedsiębiorstwo uzyska szansę rozwoju i osiągnięcia sukcesu.

Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływania swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych.

Pracownicy cenią sobie dużo wyżej od bonusów, nagród i innych motywatorów typowo finansowych uznanie przełożonych, dobrą komunikację w pracy, możliwość awansu czy zdobycia wiedzy Możliwość rozwijania swojej kariery, swoich zawodowych kompetencji – między innymi poprzez szkolenia – to dla wielu osób element decydujący o funkcjonowaniu w danej organizacji. Jeżeli furtka do kariery jest zamknięta, jest niemalże pewne iż osoby kreatywne i ambitne poszukają sobie innego miejsca pracy.

Szkolenia pracowników w organizacjach w zakresie różnych umiejętności są coraz częściej uznawane za działalność o priorytetowym znaczeniu. W warunkach gospodarki rynkowej kapitał ludzki może okazać się jedynym czynnikiem, za pomocą którego firmy mogą skutecznie konkurować Szkolenia spełniają nie tylko funkcję motywatora, ale też pozwalają na podniesienie kompetencji zawodowych pracownika, czyli przynoszą widoczne korzyści również pracodawcy. Dobrze wyszkolony pracownik lepiej wykonuje swoją pracę, jest bardziej zaangażowany, a to ma bezpośrednie przełożenie na działalność całej organizacji a co za tym idzie jej wyniki finansowe. Szkolenie w pewien sposób rozwija możliwość otrzymania awansu co sprawia, że ten motywator jest bez wątpienia jednym z ważniejszych bodźców motywacyjnych osób pracujących. Aby jednak szkolenia spełniły swoje założenia trzeba pamiętać o tym by spełniały potrzeby i oczekiwania pracowników. Nawet najlepsze szkolenie, zorganizowane w ciekawym miejscu, z licznymi atrakcjami, może być traktowane tylko jako przykry obowiązek, jeśli nie będzie spełniało potrzeb pracownika. Dlatego też należy pamiętać o tym, by na szkolenia kierować tylko osoby, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy i które z chęcią nauczą się czegoś nowego.

Szkolenie, mimo tego, że nie zawsze wiąże się z poprawą ekonomicznej sytuacji pracownika, niesie za sobą wiele pozytywnych zmian m.in:

1. Szkolenie niesie za sobą sygnał dla pracowników, że firma o nich dba i traktuje poważnie ich potrzebę rozwoju, co ma duży wpływ na kształtowanie motywacji pracowników

2. Pracownicy dostrzegają, że szkolenie tworzy nowe możliwości w zakresie podejmowania trudniejszych zadań, którym są w stanie sprostać, co może też mieć odzwierciedlenie w płacy

3. W wielu organizacjach uczestnictwo w szkoleniu jest rodzajem nagrody za dobrą pracę, wyróżnieniem dostrzegalnym dla współpracowników

4. Szkolenie ułatwia szybszą adaptację w nowo podjętej pracy, czy nowym zadaniu a doskonalenie umiejętności pozwala zmniejszyć liczbę popełnianych błędów

5. Szkolenie ułatwia redukowanie poziomu stresu wśród pracowników związanego z niepewnością przebiegu kariery zawodowej oraz posiadanej wiedzy

6. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników przyczynia się do wzrostu poczucia przynależności, podniesieniu stopnia identyfikacji z firmą

7. Szkolenie ma swój udział w przekazywaniu właściwego wyobrażenia o pożądanych w firmie cechach i kwalifikacjach ewentualnym przyszłym pracownikom.

Jak dowiodło wiele przeprowadzanych dotychczas badań na temat motywacji, benefity finansowe takie jak podwyżka, czy bonus motywują pracownika, ale tylko krótkofalowo. To benefity pozafinansowe pomagają utrzymać wysoką motywację pracowników w dłuższym okresie. Wśród benefitów pozafinansowych tak samo ważne są te materialne tj. szkolenia, czy opieka medyczna; jak i niematerialne tj. elastyczny czas pracy, awanse, czy możliwość samorealizacji i rozwoju w ramach firmy. Dają one pracownikowi poczucie, że firma troszczy się o nich oraz stwarza takie warunki pracy, które umożliwiają mu realizację swoich potrzeb i ambicji zawodowych.