Rozpocznę swoją pracę od podstawowych pojęć tematycznych, aby wgłębić się i lepiej zrozumieć opisywany temat. Pojęcie marketing wywodzi się od angielskiego słowa market (rynek) i w innych językach nie ma ścisłego odpowiednika. Literatura podaję wiele definicji samego marketingu. Różnią się one między sobą akcentami uwypuklającymi różne aspekty działalności marketingowej. Według klasycznych definicji marketing jest to proces, w którym struktura popytu na dobra i usługi jest prognozowana albo rozszerzana i zaspakajana przez innowację, promocję, sprzedaż i wymianę dóbr i usług. Rewolucja przemysłowa, która umożliwia produkcję masową, spowodowała również rozszerzenie się rynków zbytu, stopniowe przekształcanie się rynków branżowych poszczególnych dóbr i usług z rynku producenta do nabywcy oraz wzrost konkurencji. Marketing usług turystycznych to działalność prowadzona w celu zbadania popytu konsumentów oraz ich preferencji, ukształtowaniu potrzeb wcześniej nie ujawnianych, skutecznym zachęceniu do zakupu danych usług, a także dostarczenie ich klientowi we właściwym czasie i miejscu po odpowiedniej cenie. Przyczyną rozwoju marketingu turystycznego był przede wszystkim burzliwy rozwój samej turystyki, która w większości krajów stała się ważną gałęzią gospodarki, a w niektórych głównym źródłem dochodów. Rozwój skłonności do podróżowania i wypoczynku, jest następstwem wielu przyczyn. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wzrost stopy życiowej oraz wymagań konsumentów na rynku usług turystycznych. Kolejnym ważnym aspektem jest wzrost konkurencyjności państw i regionów turystycznych, szczególnie tych krajów, w których turystyka znacznie wpływa na wysokość PKB, powstawanie korporacji turystycznych oraz wyspecjalizowanych podmiotów obsługi ruchu turystycznego, rozkwit międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych odgrywa ogromną rolę. Pod pojęciem rynku rozumiemy proces w ramach którego nabywcy i sprzedawcy określają, co mają zamiar kupić i sprzedać, na jakich warunkach. Innymi słowy to ogół stosunków wymiennych pomiędzy sprzedawcami, oferującymi towary i usługi – reprezentującymi podaż, a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na określone towary i usługi, poparte odpowiednimi środkami płatniczymi – reprezentującymi popyt. W ujęciu podmiotowym rynek turystyczny będzie więc oznaczał określony zbiór nabywców usług turystycznych i wytwórców turystycznych dokonujących transakcji rynkowych, których przedmiotem są usługi turystyczne. Natomiast w ujęciu przedmiotowym można zaś określić jako proces, w którym usługobiorcy (nabywcy usług...