Wprowadzenie euro w Polsce wynika ze zobowiązań płynących z traktatu ateńskiego przyjętego w referendum w 2003 r. Polska posiada status państwa z derogacją (bezterminowe wyłączenie państwa członkowskiego UE z obowiązku wypełniania części zobowiązań). Polska nie jest członkiem Europejskiego Mechanizmu Kursów Walutowych, co stanowi jedną z zasadniczych przeszkód na drodze do przyjęcia euro w krótkim czasie. Ponadto istotny warunek z punktu widzenia prawnego stanowi konieczność nowelizacji Konstytucji. W swojej pracy rozstrzygnę, czy wejście naszego kraju do strefy euro stanowi szansę, czy wręcz przeciwnie – zagraża jego gospodarce. Podam po dwa argumenty „za” i „przeciw” do aspektu politycznego, gospodarczego i społeczno-kulturowego”. Na wstępie wyjaśnię czym jest omawiana przeze mnie strefa euro. Strefa euro: strefa państw, których walutą jest euro (). Waluta ta została 1 stycznia 1999 r. wprowadzona w formie transakcji bezgotówkowych a 1 stycznia 2002 r. w formie gotówkowej. Polska jest jednym z siedmiu państw kandydujących do strefy euro (Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Węgry). Najpoważniejszą przeszkodą w przystąpieniu Polski do strefy euro jest konieczność spełnienia kryteriów konwergencji, czyli: Deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB. Długoterminowa stopa procentowa nieprzekraczająca o więcej niż 2 punkty procentowe średniego poziomu stóp procentowych w 2 krajach UE o najniższej inflacji. Dług publiczny nie większy niż 60% PKB. Stopa inflacji nie większa niż 1,5 punktu procentowego ponad średnią stopę inflacji w 3 krajach z najniższym poziomem inflacji. Waluta krajowa jako uczestnik Europejskiego Mechanizmu Kursów Walutowych (w ostatnich 2 latach przed przystąpieniem do Europejskiej Unii Walutowej) niepodlegająca dewaluacji z inicjatywy rządu danego kraju. Zanim strefa państw, których walutą jest euro powiększy się o kolejne państwo, warto rozważyć argumenty „za” i „przeciw” takiego członkostwa. Wymiar polityczny: (+)Przystąpienie do strefy euro to duża szansa dla naszego kraju. Dzięki temu zyskalibyśmy jeszcze większe znaczenie na arenie międzynarodowej. Uznanie innych państw jest niewątpliwą zaletą. Jest to okazja to pokazania innym, że sumiennie realizujemy postawione przez siebie cele i zależy nam na jak najlepszej opinii. Stopniowe budowanie własnej pozycji da nam szansę rozwijania się zarówno w aspekcie politycznym, jak i gospodarczym. (+)Obecność w strefie euro zaowocowałaby ściślejszą współpracą z Unią Europejską, a co za tym idzie, również z takimi mocarstwami jak Chiny czy Stany Zjednoczone. Nasz kraj stałby się dla...