Czym jest zjawisko korupcji ? Według organizacji Transparency International jest to „nadużywanie władzy dla osobistych korzyści”. Termin ten wywodzi się z języka łacińskiego, w którym ‘corruptio’ oznacza zepsucie. Wbrew powszechnym przekonaniom zjawisko to może powstawać niezależnie od formy rządów. Co również ważne, stopień nasilenia korupcji bywa różny. Może przybrać formy bardziej utajnione lub być praktykowana w sposób jawny. Nie jest to tylko przyjmowanie czy wręczanie łapówek. Przejawem korupcji może być również wykorzystywanie materiałów służbowych w prywatnych celach. W ramach korupcji rozróżniane są różne rodzaje nadużyć. Te popełniane przez urzędników państwowych to, np. defraudacja czy nepotyzm. Ale również nadużycia wiążące osoby prywatne z urzędnikami, czyli przekupstwo, wymuszenie, płatna protekcja czy oszustwo. Jakie są obecne rozmiary korupcji ? W raporcie opublikowanym w 2011 roku, przez wspomnianą wcześniej organizację (Transparency International), podano, że „przeważająca większość spośród 183 ocenianych krajów i terytoriów uzyskała wynik poniżej 5 punktów w skali od 0 (największa korupcja) do 10 (brak korupcji)”. Raport ten „szereguje kraje według stopnia korupcji w sektorze publicznym , przy czym miernikiem w tej ocenie są odczucia społeczne”. Do czego to prowadzi ? Skutki tego zjawiska są katastrofalne. Przede wszystkim korupcja jest ogromnym zagrożeniem dla demokracji. Sprzyja naruszaniu praw człowieka. Ułatwia funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości. Negatywnie wpływa na rozwój gospodarczy i ekonomiczny państwa. Ogranicza poziom zaufania obywateli do organów władzy państwowej. Zjawisko korupcji ma negatywny wpływ na poziom życia wszystkich obywateli. Jak czytamy w wyżej wymienionym raporcie „krzywdzi wszystkich, których życie, utrzymanie lub szczęście zależy od uczciwości ludzi na stanowiskach”. Jak donosi czasopismo Time, to właśnie „korupcja i niedbalstwo” przyczyniły się do tego, że trzęsienie ziemi na Haiti w roku 2010 pochłonęło tak wielką liczbę ofiar. Wyjaśniono, że tamtejsze „budynki często powstają praktycznie bez udziały inżynierów, a inspektorów budowlanych zwykle można przekupić”. Czy można zrobić coś, aby poprawić sytuację ? Można zredukować warunki sprzyjające korupcji. Są to, na przykład, niezbyt jasno lub zbyt skomplikowanie sformułowane przepisy prawne, słaba władza sądownicza i wymiar sprawiedliwości, czy też niewielka odpowiedzialność karna za decyzje podejmowane przez urzędników. Problem ten dotyczy wielu elementów życia społecznego i na mniejszą lub większą skalę każdy obywatel się z nim spotyka, dlatego przepisy prawa powinny być odpowiednio uporządkowane, a wiedza na temat zagrożeń korupcją propagowana na szeroką skalę, zwłaszcza w Polsce, kraju uważanym za szybko rozwijający się. Z rozwojem państwa wiążą się liczne zamówienia publiczne, przetargi na różne inwestycje, co stwarza mnóstwo możliwości dla rozwoju zjawiska korupcji.