a) Klasycyzm to podstawowy nurt oświecenia, o zasięgu ogólnoeuropejskim, który znalazł swoje odzwierciedlenie w polskiej literaturze. W Polsce rozwijał się w specyficznych warunkach i dotyczył głównie programu reform w dziedzinie kultury. b) Przedstawiciele: I. Krasicki, F. Bohomolec, A. Naruszewicz, S. Trembecki, F. Zabłocki c) Podstawą klasycyzmu jest nacjonalizm przejawiający się w twierdzeniu, że racjonalny jest porządek świata, dzięki temu natura zachowuje ład i harmonię. Dzięki rozumowi człowiek poznaje prawdę o świecie i ocenia świat. Cechy klasycyzmu: - racjonalizm - zasada...