Prawo karne, zespół norm prawnych zakazujących pod groźbą kar popełniania czynów, które jako społecznie niebezpieczne stanowią ustawowo określone przestępstwa. Prawo karne nie ma osobnej, właściwej sobie dziedziny życia społecznego, które reguluje. Dotyczy wszystkich ważnych stosunków społecznych w aspekcie obrony ich przed zamachami. Centralnymi elementami prawa karnego są ustawowo określone przestępstwa oraz kary za nie. Jest to reakcja państwa na przestępstwo. Prawo karne jako dziedzina prawa dzieli się na 3 działy: 1)Prawo karne materialne(głównie k.k. ) 2)Prawo karne procesowe(głównie k.p.k.) 3)Prawo karne wykonawcze(głównie k.k.w.) Te trzy działy prawa operują w zakresie systemowej jedności, dotyczą całości procesu w jakim państwo reaguje na przestępstwo, czyli wskazuje zachowania, które są przestępstwami, opisują procedurę w jakiej osądza się sprawcę takiego zachowania oraz sposób i wymiar reakcji prawnokarnej, a także reguluje sposób wykonania sądowego wyroku w danej sprawie . Prawo karne w Polsce pełni następujące funkcje: ochronna- prawo karne chroni stosunki społeczne i dobra podmiotów tych stosunków przed zamachami na nie, gwarancyjna - zakres czynów zakazanych ma być dla obywatela jasny i taki, aby sądy mogły orzekać tylko takie kary, które zostały określone w ustawie (prawo karne gwarantuje jakie kary są w jakim wymiarze, sąd nie wymierzy innej kary niż ta, która jest przewidziana), afirmacyjno-motywująca - wskazuje podstawowe standardy zachowania człowieka, wskazuje jakie dobra i w jakim zakresie podlegają ochronie i poprzez stosowanie sankcji motywuje do przestrzegania tych norm. prewencyjno-wychowawcza - oddziaływanie wychowawcze na sprawce (prewencja indywidualna i ogólna), kompensacyjna - prawo powinno poprzez odpowiedni system środków karnych umożliwić przestępcy staranie o zadośćuczynienie pokrzywdzonej osobie, represyjna - pierwszoplanowym celem kary jest zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości w związku z dokonanym naruszeniem lub zagrożeniem odpowiedniego dobra prawnego,. Na podstawie kodeksów w prawie karnym obywatelowi niepodporządkowującemu się poszczególnym artykułom w nim zawartym podlega karze adekwatnej do wykonanej zbrodni. Pogwałcenie przepisów ogólnie dzielimy: na przestępstwa i wykroczenia i dodatkowo na takie o małej szkodliwości i tej dużej. Każda próba przekroczenia przepisów opisana jest w prawie karnym wraz z przepuszczalną karą podlegającą danemu występkowi. W świetle polskiego prawa karnego przestępstwem jest czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia,...