temat: sposoby komunikacji różnorodnych jednostek.”. Do tego celu posłużę się przygotowanymi przeze mnie przykładami i postaram się przedstawić wyżej wymieniony temat w sposób jak najbardziej klarowny. Zanim jednak przystąpię do prezentacji pragnąłbym omówić państwu kilka podstawowych elementów i pojęć. Społeczeństwo istnieje, od kiedy tylko człowiek znalazł sposób komunikowania się z innymi, nie koniecznie za pomocą słów, lecz przekazując swoje myśli i uczucia za pomocą gestów. Z czasem jednak w toku ewolucji mózg ludzki zaczął się kształtować. A sam człowiek jak każde stworzenie sukcesywnie starał się znajdować i stosować różne sposoby komunikowania się charakterystyczne tylko dla tego gatunku. Wkrótce zaczęły się tworzyć plemiona, których głównym zadaniem w celu przetrwania było łowiectwo i osadnictwo. Plemiona te tworzyły różne grupy, z których każda trudniła się, czym innym, np. rolnictwem, przemysłem, itp. Pojęcie środowiska z biologicznego punktu widzenia oznacza ogół elementów nieożywionych występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania. Środowisko człowieka jest natomiast otoczeniem tego człowieka, które kształtuje jego postępowanie i postrzeganie świata. Pojęcie społeczeństwa nie jest jednoznacznie definiowane w socjologii. Jednakże terminem tym ujmuje się dużą zbiorowość społeczną zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, tożsamość. Ponadto społeczeństwo posiada również własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia, czy narodu. Termin ten jednak w mowie potocznej często stosuje się dość swobodnie określając na przykład warstwy społeczne, takie jak „społeczeństwo górników, czy „społeczeństwo nauczycieli”. Ludzie w społeczeństwie tworzą grupy, które często bywają swojego rodzaju odrębnością od całości społeczeństwa. Takie zrzeszenia nazywamy grupami społecznymi. Gwara jest dialektem, którym charakteryzuje się dana zbiorowość ludzi. Pojęciem gwary określa się odrębność językową ludności zamieszkującej dany obszar np. Śląsk, Kaszuby oraz oczywiście tereny im sąsiadujące. Niejednokrotnie gwarę przykładowo kaszubską można porównać do swoistego kodu tej, że zbiorowości, ponieważ jest ona zrozumiała i klarowna tylko dla nich. Natomiast określeniem żargonu możemy nazwać odmienność językową, którą posługują się ludzie należący do danej grupy społecznej, lub zawodowej np. żargon informatyczny. Podobnie jak w przypadku gwary, żargon również stanowi kod zrozumiały tylko dla posługującej się nim grupy. Grupa zawodowa jest to zrzeszenie ludzi, w którym każda z...