Spółka komandytowa jest spółką osobową, przedmiotem praw i obowiązków zaciągniętych w jej imieniu. Nie ma ona osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, w art.33 kc czytamy o niej, że jest tzw. „ułomną osobą prawną”. Spółka ta posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową. Może ona we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania. Spółka ta ma także zdolność procesową – może pozywać i być pozywana. Spółka komandytowa ma na celu prowadzenie działalności gospodarczej przez wspólników firmy. W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników: komandytariusz, który reprezentuje spółkę jako tylko pełnomocnik, odpowiada za zobowiązania do ustalonej w umowie kwoty i komplementariusz, który posiada odpowiedzialność spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Posiada on prawo do reprezentowania spółki, chyba, że na mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu zostanie pozbawiony. Komplementariuszem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, w tym także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. W celu zoptymalizowania bezpieczeństwa wspólników takiej spółki jako komplementariusza powołuje się najczęściej spółkę kapitałową – osobę prawną. Dlaczego? Komplementariusze odpowiadają wobec wierzycieli za zobowiązania spółki bez ograniczenia. Jeżeli zatem np. komplementariuszem jest spółka kapitałowa z kapitałem zakładowym 5 000 zł, to za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada wyłącznie ta spółka kapitałowa do wysokości 5 000 zł (z wyłączeniem sytuacji, gdy zarząd tej spółki nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim momencie, wówczas zarząd odpowiada również majątkiem osobistym). Do powstania spółki komandytowej wymagane jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego a także rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Minimum treści umowy spółki komandytowej powinno zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, czas na jaki spółka została zawiązana (jeżeli jest określony), oznaczenie wkładów każdego wspólnika i ich wartość, zapisany kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową). Nie ma określonego minimum w zakresie wysokości kapitału spółki. Największą zaletą spółki komandytowej jest możliwość elastycznego kształtowania w niej relacji wewnętrznych. Dzieje się tak dzięki temu, że wiele przepisów kodeksu spółek handlowych regulujących ją ma charakter dyspozytywny – stosuje się je wtedy, kiedy umowa spółki nie stanowi inaczej. Dla kogo spółka komandytowa? Na pewno spółka ta ma bardzo...