Międzynarodowa pozycja Rzeczypospolitej Obojga Narodów EUROPA JAGIELLONÓW Unia w Krewie U schyłku XV w., pod berłem wywodzącej się z Litwy dynastii Jagiellonów znajdowała się większość Europy Środkowej. Międzynarodowa kariera tego rodu zaczęła się w ostatnich dekadach XIV w. W 1386 r. na mocy unii w Krewie (1385 r.) oraz dzięki małżeństwu z zasiadającą na tronie polskim Jadwigą Andegaweńską wielki książę litewski Jagiełło zdobył koronę polską. Jagiełło i Jadwiga Jagiełło ochrzcił się, przyjął imię Władysław i zyskał akceptację politycznego narodu Królestwa Polskiego - dostojników i rycerstwa (zjazdy w Krakowie, Wołkowysku i Lublinie -1386 r.). Unia w Krewie zapoczątkowała wielowiekowy związek Polski z Litwą i trwające 186 lat (do śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r.) rządy Jagiellonów. Znaczenie związku Polski z Litwą Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, państwa silnego (ponad 800 tys. km2); liczącego się w Europie, cieszącego się tolerancją religijną wśród wielonarodowościowego społeczeństwa (ponad 8 mln ludności - 40% Polacy, 20% Rusini, 25% Litwini, 10% Niemcy, 5% Żydzi). Rozwój gospodarczy, kulturalny - promieniowanie kultury chrześcijańskiej na Litwę i wpływ elementów kultury wschodniej na ziemie polskie, polonizacja magnaterii pochodzenia ruskiego. Wciągnięcie Polski w politykę wschodnią Litwy - wojny z Moskwą, Tatarami. Pokonanie wspólnego wroga - Krzyżaków. EUROPA JAGIELLONÓW Po śmierci Jadwigi (1399 r.) potwierdzono prawa Jagiełły do tronu polskiego. Ugruntowawszy swe prawa do korony polskiej, umocniwszy pozycję państwa na arenie międzynarodowej dzięki zwycięstwu w wojnie z zakonem krzyżackim, Jagiełło ostatnie lata swych rządów poświęcił staraniom o zapewnienie sukcesji dla swoich synów. Po śmierci Jagiełły w imieniu małoletniego Władysława III i Kazimierza rządy sprawował bp Zbigniew Oleśnicki; od 1440 r. Władysław królem Węgier (i Polski), a Kazimierz - wielkim księciem litewskim. Władysław III Warneńczyk Zagrożenie Węgier ze strony Turcji spowodowało, że możnowładztwo i szlachta chciały sojuszu z Polską i oddania korony węgierskiej Władysławowi, jednak ta propozycja spotkała się z opozycją zwolenników dynastii Habsburgów - walki wewnętrzne oraz walki z Turkami prowadzone przez Jana Hunyadego zakończyły się korzystnym rozejmem dla Węgier, ale pod wpływem legata papieskiego młody król Władysław ponownie rozpoczął walki, które zakończyły się klęską w bitwie pod Warną w 1444 r. Kazimierz IV Jagiellończyk W ten sposób Polska i Węgry na kilka lat połączone zostały unią personalną. Po śmierci Władysława III w bitwie pod Warną w 1444 r....