Cechy systemu parlamentarno-gabinetowego Rozpoczynając moją prace chciałbym przytoczyć kilka definicji słownikowych haseł związanych z tematem pracy: System polityczny, jedno z podstawowych pojęć oznaczających strukturę, w ramach której przebiega życie polityczne danego społeczeństwa. System polityczny jest istotną częścią systemu społecznego. System polityczny to podstawowe struktury władz państwowych oraz główne zasady polityczne i prawne, ogół instytucji, za pośrednictwem których podejmowane są decyzje polityczne. Nie ma jednej obowiązującej definicji systemu politycznego. Zazwyczaj uznaje się, że system polityczny to ogół działających w państwie instytucji (np. parlament, rząd, sądownictwo), organizacji politycznych (np. partie polityczne, ruchy społeczno-polityczne), grup interesu (np. związki zawodowe, samorządy zawodowe) oraz relacji między nimi, a także zespół norm i reguł, na których podstawie one funkcjonują (konstytucja, ordynacje wyborcze). Istnieją różne sposoby podziału systemów politycznych. Ze względu na charakter reżimu politycznego dzieli się państwa na: demokratyczne (demokracja) totalitarne (totalitaryzm) i autorytarne (autorytaryzm). Wychodząc od zasad organizacji aparatu państwa wyróżnia się monarchie, republiki oraz system parlamentarno-gabinetowy, prezydencki i semiprezydencki. System parlamentarno-gabinetowy ukształtował się w XVIII w. w Wielkiej Brytanii. Taki system występuje w większości krajów europejskich jak Belgia, Holandia, państwa skandynawskie(poza Finlandią), Włochy, Nowa Zelandia, Australia i Kanada. Opiera się na układzie stosunków między parlamentem, głową państwa i rządem, w którym rząd z premierem na czele jest powoływany i odwoływany przez głowę państwa,a odpowiedzialność polityczną ponosi przed parlamentem. Podstawowe cechy współczesnych systemów parlamentarno-gabinetowych: parlament (a przynajmniej jego izba niższa, gdy jest on dwuizbowy) jest wybierany w wyborach powszechnych; układ sił w parlamencie (lub podjęte w nim uzgodnienia gdy żadna z partii nie posiada większości) przesądza o powołaniu premiera i powołaniu rządu; rząd ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem, który może wyrazić wotum nieufności, oznaczające ustąpienie co najmniej jednego ministra, najczęściej zaś całego gabinetu; rząd ma wpływ na rozwiązanie parlamentu (czasem jednej jego izby gdy jest dwuizbowy) przed upływem kadencji, co powoduje konieczność rozpisanie przedterminowych wyborów; Między parlamentem a rządem istnieje system powiązań organizacyjnych, funkcjonalnych i personalnych (ministrowie mogą być i często są...