Strategia rozwoju regionalnego kraju: W sferze gospodarki regionalnej - baza ekonomiczna regionu (np. efektywne wykorzystanie zasobów energii) - struktura gospodarcza regionu - przedsiębiorczość - zdolność do innowacji(wspieranie jej, poprzez większy nakład publiczny) - skala i struktura rynków lokalnych i regionalnych -inwestycje - Rozwój przedsiębiorczości - Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw - Tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy oraz zmniejszanie bezrobocia - Rozwój rolnictwa i tworzenie warunków wielofunkcyjnego rozwoju wsi - Tworzenie spójnego i efektywnego systemu promocji W sferze infrastrukturalnej -Przekształcenia instytucjonalne na poziomie: *infrastruktury komunikacyjnej *infrastruktury instytucjonalnej -wprowadzenie nowoczesnych mechanizmów działania administracji publicznej ( ujednolicenie e-gov adm.) -rozwinięcie infrastruktury: informatycznej, transportowej i energetycznej -Zapewnienie ładu przestrzennego7 -Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych - rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej W sferze regionalnego ekosystemu - komponenty i zasoby środowiska przyrodniczego - stan zanieczyszczenia i dewastacji środowiska - potencjał rozwojowy infrastruktury ekologicznej - świadomość ekologiczna mieszkańców - powiązania zewnętrzne regionu - Ochrona środowiska naturalnego - Wykorzystanie przygranicznego i transgranicznego położenia województwa - ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury W sferze przestrzennej - dostępność przestrzenna - stan i struktura osadnictwa - struktura (kompozycja) przestrzenna - wartość przestrzeni -większa spójność terytorialna, dostępność usług publicznych, mądra i efektywna integracja społeczna (ład przestrzenny) - poprawę atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego W sferze społecznej - uwarunkowania demograficzne - kapitał ludzki (rozwój poprzez tworzenie coraz bardziej wykształconych i aktywnych obywateli) - kapitał społeczny ( czyli wzmacnianie kompetencji i postawy sprzyjające współpracy, komunikacji, kreatywności) - warunki życia (np. poprawa jakości prawa ) - instytucje i usługi społeczne -Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego - zwiększenie bezpieczeństwa obywateli - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez inwestowanie w kapitał Ludzki - rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy - Rozbudowa i podnoszenie standardów infrastruktury społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - Rozwój...