Strategia rozwoju regionalnego kraju:

W sferze gospodarki regionalnej

- baza ekonomiczna regionu (np. efektywne wykorzystanie zasobów energii)

- struktura gospodarcza regionu

- przedsiębiorczość

- zdolność do innowacji(wspieranie jej, poprzez większy nakład publiczny)

- skala i struktura rynków lokalnych i regionalnych

-inwestycje

- Rozwój przedsiębiorczości

- Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw

- Tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy oraz zmniejszanie bezrobocia

- Rozwój rolnictwa i tworzenie warunków wielofunkcyjnego rozwoju wsi

- Tworzenie spójnego i efektywnego systemu promocji

W sferze infrastrukturalnej

-Przekształcenia instytucjonalne na poziomie:

*infrastruktury komunikacyjnej

*infrastruktury instytucjonalnej

-wprowadzenie nowoczesnych mechanizmów działania administracji publicznej ( ujednolicenie e-gov adm.)

-rozwinięcie infrastruktury: informatycznej, transportowej i energetycznej

-Zapewnienie ładu przestrzennego7

-Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych

- rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej

W sferze regionalnego ekosystemu- komponenty i zasoby środowiska przyrodniczego

- stan zanieczyszczenia i dewastacji środowiska

- potencjał rozwojowy infrastruktury ekologicznej

- świadomość ekologiczna mieszkańców

- powiązania zewnętrzne regionu - Ochrona środowiska naturalnego

- Wykorzystanie przygranicznego i transgranicznego położenia województwa

- ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury

W sferze przestrzennej

- dostępność przestrzenna

- stan i struktura osadnictwa

- struktura (kompozycja) przestrzenna

- wartość przestrzeni

-większa spójność terytorialna, dostępność usług publicznych, mądra i efektywna integracja społeczna (ład przestrzenny)

- poprawę atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego

W sferze społecznej

- uwarunkowania demograficzne

- kapitał ludzki (rozwój poprzez tworzenie coraz bardziej wykształconych i aktywnych obywateli)

- kapitał społeczny ( czyli wzmacnianie kompetencji i postawy sprzyjające współpracy, komunikacji, kreatywności)

- warunki życia (np. poprawa jakości prawa )

- instytucje i usługi społeczne

-Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego

- zwiększenie bezpieczeństwa obywateli

- Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez inwestowanie w kapitał

Ludzki

- rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy

- Rozbudowa i podnoszenie standardów infrastruktury społecznej

- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

- Rozwój systemów informatycznych

- Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich

Czynniki zewnętrzne

Czynniki egzogeniczne

- terytorialna organizacja kraju oraz upodmiotowienie regionów

- napływ kapitału inwestycyjnego (BIZ)

- popyt zewnętrzny na produkty i usługi regionu

- pomoc publiczna – skala i formy pomocy państwa kierowanej do regionów problemowych

- Zwiększanie konkurencyjności gospodarki

- integracja ze strefą euro

- rozwój eksportu towarów i usług

- Konsolidacja finansów publicznych

- Poprawa zarządzania finansami publicznymi

- rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawę skuteczności wdrażania polityki rozwoju

regionu.

2. Najważniejsze wyzwania polityki regionalnej:

- sformułowania i przyjęcia kierunków rozwoju regionów,

- rozpoznanie i wykorzystanie wszelkich czynników rozwoju, a także rozpoznania i ograniczenia zakresu oddziaływania barier rozwoju społeczno – gospodarczego w regionie,

- wypracowanie odpowiedniej strategii rozwoju społeczno – gospodarczego w regionie i stworzeniem warunków umożliwiających dokonywanie jej weryfikacji,

- określenia sposobu oddziaływania, wyboru stosowanych narzędzi i metod postępowania służących do realizacji tej polityki,

- Skupienie działań i środków na obszarach o największych potrzebach;

- Orientacja na pomoc w układzie terytorialnym;

- Wspieranie rozwoju infrastruktury niezbędnej do działalności gospodarczej w regionie;

- Wspieranie nowoczesnych sektorów gospodarki;

- Zwrot w kierunku małych i średnich firm;

- Skupienie działań i środków na obszarach o największych potrzebach;

- Promowanie rozwoju opartego na własnych zasobach i predyspozycjach regionów;

- Skupienie działań i środków na obszarach o największych potrzebach;

- Skupienie uwagi na lokalnych inicjatywach i agencjach;

- Poprawa standardu życia społeczności lokalnych i regionalnych;

- Kształtowanie ładu przestrzennego i zapobieganie procesom degradacji środowiska naturalnego.

Źródło:

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/KSRR_13_07_2010.pdf (16.03.2013)

3. Czynniki rozwoju Polski Wschodniej:

-mieszkańcy

- przyjeżdżających tu turystów, inwestorów zagranicznych,

- napływające nowoczesne technologie

- publiczne środki wsparcia

- Rolnictwo;

- zasoby surowcowe;

- tania siła robocza;

- policentryczna sieć miejska;

- przygraniczność

źródło: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/Documents/Strategia_PW_dokument_pol_kompr.pdf (16.03.2013)

4. Atrakcyjność inwestycyjna:

Województwo lubelskie charakteryzuje się bardzo niską ogólną atrakcyjnością inwestycyjną, o czym świadczy przyznanie województwu klasy F wg wskaźnika potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej PAI 2_GN. Region uzyskał także bardzo niskie oceny wskaźników RAI. Ocena F dla większości wskaźników w tej grupie. Nieco wyższa jest ocena RAI dla działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz dla hoteli restauracji (klasa E).

źródło: http://www.polskawschodnia.gov.pl/Wiadomosci/Documents/lubelskie_raport_PAIIiIZ.pdf (19.03.2013)