1. Podział ziem polskich: 28 IX 1939 – traktat o granicach i przyjaźni podpisany przez ZSRR i Niemcy, Przesunięcie granic lekko na wschód (rzeki Plisa, Bug, Narew, San) – granice uznane przez strony za ostateczne i niezmienne, Początkowo istniała koncepcja utworzenia sczątkowego państwa polskiego (forsowana przez Hitlera), jednak w toku rozmów została ona zdecydowanie odrzucona, Słowacja otrzymała tereny przygraniczne, Litwa wcieliła wileńszczyznę ( w zamian za zgodę na tworzenie radzieckich baz militarnych i podpisanie traktatu o wzajemnej pomocy), ZSRR w czerwcu 1940 roku, rzekomo w wyniku nieprzestrzegania warunków sojuszu i na prośbę ludnośći, Współpraca ZSRR i Niemiec przy zwalczaniu polskiego podziemia, Nieprzestrzeganie prawa międzynarodowego (m.in. praw i zwyczajów wojny lądowej przyjętych w 4. konwencji haskiej z 1907) – narzucenie własnego prawodastwa, dokonanie aneksji, konfiskaty mienia. 2. Okupacja radziecka: Uznanie przez ZSRR po klęsce wrześniowej państwa polskiego za nieistniejące, Tereny polskie podlegają pełnej władzy radzieckiej, Na zajętych terenach zostały przeprowadzone wybory do Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi (możliwość zgłaszania kandydatów jedynie przez zakłady pracy, komitety miejskie i wiejskie oraz instytucje społeczne kierowane przez NKWD, Propaganda przedwyborcza, represje wobec osób namawiających do bojkotu wyborów, Wybory miały miejsce 22 IX 1939 – zwycięstwo komunistów i decyzje o włączeniu ziem Zachodniej Ukrainy i Białorusi do ZSRR (sesje zgromadzeń w Białymstoku i Lwowie), Rada Najwyższa ZSRR podjęła w dniach 31 X – 2 XI 1939 decyzje o włączeniu nowych ziem do BSRR i USRR, Mieszkańcom nowowcielonych obszarów narzucono obywatelstwo, administrację i prawo radzieckie, Język polski nadal językiem urzędowym – polskie szkoły funkcjonują w dalszym ciągu, podobnie instytucje kulturalne (teatry, huczne obchody 95. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza), Na uniwersytetach (Uniwersytet Lwowski i Politechnika Lwowska) język polski powoli zostaje zastąpiony przez ukraiński, Współpraca przedstawicieli polskiej inteligencji związanej z lewicą, Ścisła kontrola wszechobecnego NKWD. 3. Terror radziecki: Dążenie do sowietyzacji społeczeństwa polskiego, Propagowanie haseł walki klasowej (w celu wzbudzenia nienawiści niższych warstw społecznych do warstw bogatszych), Prześladowanie elit – inteligencji i ludzi zamożnych, masowe konfiskaty mienia i nacjonalizowanie przedsiębiorstw, Wprowadzenie do obiegu rubla, pomimo jego mniejszej wartości w stosunku do złotówki, Aresztowania i zsyłki...