1. Podział ziem polskich:

 28 IX 1939 – traktat o granicach i przyjaźni podpisany przez ZSRR i Niemcy,

 Przesunięcie granic lekko na wschód (rzeki Plisa, Bug, Narew, San) – granice uznane przez strony za ostateczne i niezmienne,

 Początkowo istniała koncepcja utworzenia sczątkowego państwa polskiego (forsowana przez Hitlera), jednak w toku rozmów została ona zdecydowanie odrzucona,

 Słowacja otrzymała tereny przygraniczne,

 Litwa wcieliła wileńszczyznę ( w zamian za zgodę na tworzenie radzieckich baz militarnych i podpisanie traktatu o wzajemnej pomocy),

 ZSRR w czerwcu 1940 roku, rzekomo w wyniku nieprzestrzegania warunków sojuszu i na prośbę ludnośći,

 Współpraca ZSRR i Niemiec przy zwalczaniu polskiego podziemia,

 Nieprzestrzeganie prawa międzynarodowego (m.in. praw i zwyczajów wojny lądowej przyjętych w 4. konwencji haskiej z 1907) – narzucenie własnego prawodastwa, dokonanie aneksji, konfiskaty mienia.

2. Okupacja radziecka:

 Uznanie przez ZSRR po klęsce wrześniowej państwa polskiego za nieistniejące,

 Tereny polskie podlegają pełnej władzy radzieckiej,

 Na zajętych terenach zostały przeprowadzone wybory do Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi (możliwość zgłaszania kandydatów jedynie przez zakłady pracy, komitety miejskie i wiejskie oraz instytucje społeczne kierowane przez NKWD,

 Propaganda przedwyborcza, represje wobec osób namawiających do bojkotu wyborów,

 Wybory miały miejsce 22 IX 1939 – zwycięstwo komunistów i decyzje o włączeniu ziem Zachodniej Ukrainy i Białorusi do ZSRR (sesje zgromadzeń w Białymstoku i Lwowie),

 Rada Najwyższa ZSRR podjęła w dniach 31 X – 2 XI 1939 decyzje o włączeniu nowych ziem do BSRR i USRR,

 Mieszkańcom nowowcielonych obszarów narzucono obywatelstwo, administrację i prawo radzieckie,

 Język polski nadal językiem urzędowym – polskie szkoły funkcjonują w dalszym ciągu, podobnie instytucje kulturalne (teatry, huczne obchody 95. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza),

 Na uniwersytetach (Uniwersytet Lwowski i Politechnika Lwowska) język polski powoli zostaje zastąpiony przez ukraiński,

 Współpraca przedstawicieli polskiej inteligencji związanej z lewicą,

 Ścisła kontrola wszechobecnego NKWD.

3. Terror radziecki:

 Dążenie do sowietyzacji społeczeństwa polskiego,

 Propagowanie haseł walki klasowej (w celu wzbudzenia nienawiści niższych warstw społecznych do warstw bogatszych),

 Prześladowanie elit – inteligencji i ludzi zamożnych, masowe konfiskaty mienia i nacjonalizowanie przedsiębiorstw,

 Wprowadzenie do obiegu rubla, pomimo jego mniejszej wartości w stosunku do złotówki,

 Aresztowania i zsyłki elementu kontrrewolucyjnego (urzędnicy, oficerowie, policjanci, właściciele ziemscy, fabrykanci) – najczęściej zsyłane Polaków na półwysep Kola, w okolice Archangielska, na wybrzeża Morza Białego, do kopalni złota na Kołymie i ołowiu na Czukotce,

 Pod dowództwem generała Iwana Sierowa dokonywane były powszechne deportacje (np. do Kazachstanu) – 400 tys. osób deportowano z terenów zajętych przez ZSRR (w tym 260 tys. Polaków),

 Straszne warunki życia spowodowały śmierć ok. 20 % przesiedleńców,

 200 tys. wcielono przymusowo do Armii Czerwonej (polacy najczęściej trafiali do batalionów budowlanych),

 Represje dotknęły ok. milion polskich obywateli, jednak pod koniec 1940 osłabły.

4. Katyń:

 Nieuznawanie konwencji genewskiej przez Rosjan,

 Oficerowie zostali zgrupowani w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie,

 W Ostaszkowie więziono także polskich policjantów i żołnierzy KOP,

 Biuro Polityczne partii podjęło 5 III 1940 decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców,

 Egzekucje na przestrzenii marca i kwietnia 1940 dokonywane w Miednoje, Katyniu i Piatichatkach (koło Charkowa),

 W Katyniu eksterminowano elitę państwa polskiego.

5. Ziemie wcielone do Niemiec:

 8 X 1939 dekretem Hitlera zostają wcielone do Rzeszy: Pomorze, Poznańskie, część województwa łódzkiego z Łodzią, Górny Śląsk, Zagłębie Dabrowskie, zachodnie powiaty województwa warszawskiego (okręg ciechanowski) oraz Suwalszczyznę. 1 IX 1939 zostało włączone do Rzeszy również Wolne Miasto Gdańskm

 Dążenie do pełnej germanizacji ziem włączonych do Rzeszy (w ciągu 10 lat), zakazano polskiej działalności sportowej i kulturalnej,

 Wysiedlenie około 1,5 mln Polaków i sprowadzenie 200 tys. Niemców w latach 39 – 41,

 Powstanie tzw. Volkslisty.

6. Generalne Gubernatorstwo:

 Dekret Hitlera z 12 X 1939 utworzył z ziem niewłączonych do Niemiec Generalne Gubernatorstwo składające się z województwa warszawskiego z Warszawą, części województwa łódzkiego, województwa kieleckiego, lubelskie i krakowskie (bez powiatów zachodnich) oraz część województwa lwowskiego na zachód od Sanu,

 Do GG 1 VIII 1941 zostały przyłączone także województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie,

 Po 22 VI 1941 pozostałe obszary wschodniej Polski zostały włączone do niemieckich okręgów generalnych – Białorusi, Litwy i Komisariatu Rzeszy Ukraina,

 GG było oddzielone od Rzeszy granicą celną, walutową i policyjną,

 Zachowano prawo polskie, jeśli nie stało w sprzeczności z niemieckim,

 Administracja GG należała do generalnego gubernatora Hansa Franka,

 Frankowi podporządkowani zostali szefowie dystryktów – gubernatorzy,

 Polska administracja została zlikwidowana, burmistrzowie i wójtowie pozostawieni na czele gmin (najczęściej Polacy), byli funkcjonariuszami administracji GG powoływanami przez gubernatorów dystryktów,

 Języki urzędowe – polski, niemiecki, ukraiński,

 Zamknięto wyższe szkoły, zostawiono jednak podstawowe i średnie zawodowe z których progamu wycięte zostały historia i literatura polski – szkoły te miały uczyć absolutnych podstaw (czytanie, pisanie, prosta matematyka),

7. Terror hitlerowski:

 GG miało początkowo stanowić rolnicze zaplecze Rzeszy,

 Niemcy nie dążyli do zdobycia przychylności Polaków – chcieli jedynie bezwzględnego posłuszeństwa,

 1941 – Generalplan Ost (usunięcie 85 % mieszkańców GG poprzez wywózki na Syberię, lub eksterminację,

 Pozostali Polacy mieli zostać zgermanizowani a do polski zamierzano sprowadzić 10 mln niemieckich osadników w przeciągu 20 – 30 lat,

 Plany całkowitej likwidacji polskich elit – redukcja szkolnictwa, zachęcanie do picia alkoholu,

 Konfiskaty mienia, nałożenie na rolników kontyngentów, zakaz handlu na czarnym rynku (kara śmierci), obowiązek pracy w wieku 14 – 60 lat,

 Łapanki – wysyłanie ludzi na przymusowe roboty do Niemiec (2 mln w ciągu całej wojny),

 Obozy koncentracyjne – 9000, więziono w nich 18 mln ludzi, z czego 11 mln zginęło,

 Obozy zagłady – natychmiastowe esterminowanie więźniów (nie wykorzystywano ich ekonomicznie),

 Mordy nazistów już we wrześniu 39 – Einsatzgruppen mordowało osoby, które Rzesza uznała za groźne (duchowni, powstańcy śląscy i wielkopolscy, nauczyciele etc.),

 Do końca 1939 rozstrzelano 40 tys. osób,

 XI uwięzienie 200 pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i AGH zaproszonych na wykład Stosunek Rzeszy Niemieckiej i narodowego socjalizmu do nauki i uniwersytetów - presja międzynarodowa wymusiła na Niemcach uwolnienie profesorów, jednak ok. 20 z nich zmarło,

 W połowie 1940 została przeprowadzona została akcja AB - aresztowano i rozstrzelano wtedy tysiące osób,

 Dokonywanie zbiorowych, publicznych mordów i pacyfikacje wsi, co raz częściej od 1941 roku.

8. Holocaust:

 Niższa rasa (Juden),

 Stopniowa konfiskata mienia,

 Obowiązek osiedlania się w gettach (ok. 400 w Polsce) – największe warszawskie liczyło 450 tys. mieszkańców,

 Żydowskie samorządy w gettach i podporządkowa Niemcom żydowska policja porządkowa,

 Z głodu i chorób zmarło w gettach około 500 tys. ludzi,

 Wielu Żydów uważało, że tylko pełne posłuszeństwo może ich uratować przed zagładą, wątpiono, że Niemcy zrezygnują z tak licznej siły roboczej,

 Po ataku na ZSRR, na nowozajętych ziemiach dokonywano masowych mordów Żydów, za część z nich odpowiedzialni są Polacy,

 I 1942 – konferencja w Wannsee dotycząca ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej pod kierownictwem esesmana Reinhard Heydrich, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy – decyzja o eksterminacji całego narodu żydowskiego,

 Obozy zagłady w Chełmnie, Majdanku, Treblince, Oświęciumiu - Brzezince, Bełżec, Sobibór,

 Mordowanie w komorach gazowych (cyklon B),

 Śmierć 5 mln Żydów, w tym 3 mln obywateli polskich,

9. Powstanie w getcie warszawskim:

 Bunty w Treblince, Sobiborze i Oświęcimiu,

 Wybuch powstania 19 IV 1943 w momencie rozpoczęcia likwidacji getta przez Niemców,

 Działalność Żydowskiej Organizacji Bojowej pod przewodnictwem Mordechaja Anielewicza,

 Zgromadzono spory arsenał broni, wykopywano tunele i bunkry,

 Niemcy ściągnęli 2 tys. żołnierzy i niszczyli dom po domu,

Do 16 maja zniszczenie całego getta