Projekty edukacyjne Co to jest projekt edukacyjny? -Projekt jako jednorazowe przedsięwzięcie o dużej złożoności, ograniczone czasowo, mające charakter interdyscyplinarny. -Projekt jako cykl dobrze zaplanowanych działań, związanych z realizacją treści programowych, które są realizowane przez dużą grupę uczniów, indywidualnie lub zespołowo. Projekt edukacyjny to: - metoda kształtująca wiele umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych dyscyplin naukowych (przedmiotów) Istota metody projektu to: - samodzielna praca uczniów służąca realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego)w oparciu o wcześniej przyjęte założenia. Projekt to jeden ze sposobów( metoda)realizacji określonego zagadnienia (zadania) szkolnego programu nauczania. Cechy charakterystyczne dla projektów edukacyjnych Projekt edukacyjny charakteryzuje się tym, że: -Jest to przedsięwzięcie innowacyjne, wymagające odmiennych od dotychczas stosowanych metod działania, efektywniejszych sposobów komunikowania się i współpracy; -Posiada tytuł; -Nie powtarza się w identycznej formie; -Ma wyznaczone cele i ma przynieść określony rezultat; -Jest przedsięwzięciem kompleksowym i wykracza zazwyczaj poza ramy jednego przedmiotu; -Jest integralny ( obszerny, wykraczający poza jedną dziedzinę); -Ma ograniczone ramy czasowe( ma ustalone terminy ukończenia całości przedsięwzięcia oraz kolejnych etapów); -Realizowany jest przez określone osoby, które są odpowiedzialne za jego realizację; -Jest jednorazowym wysiłkiem, nie jest powtórzeniem wcześniejszych prac; -Ma ustalone sposoby określania tego, w jakim stopniu zakładane cele zostały osiągnięte (sprawozdanie) -Już na początku znane są kryteria i sposób oceny efektów; -Uczniowie znają zasady i formy prezentacji wyników swojej pracy -Rezultaty pracy prezentowane są publicznie (znani są odbiorcy prezentacji) Rodzaje projektów: 1.Projekty badawcze 2.Projekty działania lokalnego 3.Projekty indywidualne 4.Projekty grupowe Projekt badawczy polega na: -Zbieraniu przez uczniów informacji dotyczących określonego zagadnienia; -Systematyzowaniu tych informacji; -Opracowywaniu danych; -Wysunięciu wniosków; -Prezentacji efektów; Projekt działania lokalnego polega na: -Rozpoznaniu przez uczniów potrzeb środowiska lokalnego w danej dziedzinie; -Opracowaniu projektu; -Realizacji działań w terenie i prezentacji efektów ( zmian) społeczności lokalnej; „Projekt to celowe działanie wykonywane z całego serca” H. Kilpatrick Dobry projekt to taki, który pogłębia szkolną edukację i jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada...