KOMUNIKACJA JĘZYKOWA Komunikacja językowa to proces porozumiewania się ludzi za pomocą znaków językowych Nadawca to osoba, która nadaje (mówi lub pisze) komunikat. Nadawcą może być pojedyncza osoba albo grupa ludzi, instytucja, urząd, a także osoba jedynie pośrednicząca w przekazie, np. lektor w telewizji czy aktor w teatrze. Odbiorcą jest osoba, która odbiera (słucha albo czyta) komunikat. Odbiorcą może być pojedyncza osoba - rozmówca, słuchacz wykładu, czytelnik książki - albo grupa ludzi; może być nim również sam nadawca (w sytuacji, gdy sporządza notatki albo pisze pamiętnik). Kodem nazywamy system znaków (język), którym posługują się nadawca i odbiorca. Kod językowy może być mówiony lub pisany. Komunikat to przekaz, tekst kierowany przed nadawcę do odbiorcy. Kontekstem są elementy rzeczywistości pozajęzykowej, do której odnosi się komunikat. Informacje przekazywane są za pomocą kanału komunikacyjnego. Komunikować możemy się bezpośrednio lub poprzez kartkę papieru, telefon, Internet. PODSTAWOWE FUNKCJE TEKSTÓW JĘZYKOWYCH Podstawową funkcją wypowiedzi pisanych i mówionych jest funkcja komunikatywna, polegająca na tym, że za pomocą przekazywanego tekstu nadawca porozumiewa się z odbiorcą, tj. podaje mu informacje o świecie czy też o sobie, w różny sposób nakłania go do jakichś działań, wyraża swoje uczucia lub zwraca jego uwagę na tekst. W związku z tym wyróżniamy funkcje szczegółowe: informatywną, impresywną, ekspresywną, poetycką i fatyczną. FUNKCJA INFORMATYWNA (POZNAWCZA) polega na przekazywaniu odbiorcy faktów, informacji dotyczących otaczającej nas rzeczywistości np. Pada deszcz. Ziemia jest okrągła. Funkcję informatywną pełnią : - rozprawy naukowe - encyklopedie, leksykony - podręczniki - audycje informacyjne (dziennik telewizyjny, radiowy) - depesze, zawiadomienia, ogłoszenia np. prasowe, radiowe - wykłady - korespondencja urzędowa Cechy funkcji informatywnej: 1.brak słownictwa oceniającego i nacechowanego emocjonalnie 2.brak środków stylistycznych (np. porównań, metafor itp.) 3.zdania pojedyncze i złożone 4.większość zdań oznajmujących 5.brak wykrzyknień 6.obecność jednoznacznych wykładników spójności tekstu 7.poprawność językowa 8.koncentracja uwagi na rzeczywistości pozatekstowej 9.brak pytań retorycznych 10.właściwa ilość informacji 11.jasność, jednoznaczność, zrozumiałość 12.brak wypowiedzi eliptycznych 13.obecność nazw, faktów FUNKCJA IMPRESYWNA ( KONATYWNA) związana jest z oddziaływaniem komunikatu na zachowanie odbiorcy. Nadawca za pomocą języka nakłania odbiorcę do pewnych zachowań, konkretnych działań czy wybrania jakiejś postawy...