1. 4 – Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych

2 – Karta Narodów Zjednoczonych

1 – Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych

3 – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

2. Pierwsza generacja – A, F, H

Druga generacja – D, E, J

Trzecia generacja – B, C, G

3. P, F, F, P

4. Zainicjował powstanie międzynarodowej organizacji humanitarnej zajmującej się

ofiarami wojen.

5. A. Amnesty International

B. Przykładowe odpowiedzi:

• walka w obronie tzw. więźniów sumienia, czyli ludzi prześladowanych i więzionych za poglądy polityczne czy religię,

• działania na rzecz całkowitego zniesienia kary śmierci na świecie.

6. Genewa.

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

7. Przykładowe odpowiedzi:

A. Europejski Trybunał Praw Człowieka jest zalewany ogromną ilością skarg indywidualnych, co powoduje obniżenie jego sprawności działania. Tendencja do traktowania trybunału jako ponadpaństwowego środka odwoławczego

wzrasta, a sędziowie często muszą rozpatrywać podobne sprawy, które powinny być należycie osądzone na poziomie krajowych wymiarów sprawiedliwości. Narastanie tego problemu może doprowadzić do zablokowania prac trybunału.

B. Organizacje pozarządowe sprzeciwiają się przekształceniu trybunału w międzynarodowy sąd o charakterze „konstytucyjnym”. Uważają, że siła dotychczasowych rozwiązań i skuteczność ochrony praw człowieka polega na tym, że każdy

może wystąpić do europejskiego organu sprawiedliwości z wnioskiem przeciw swojemu państwu, które mogło naruszyć prawa gwarantowane przez Europejską konwencję praw człowieka.

8. Podejmuje interwencje z własnej inicjatywy lub po wpłynięciu wniosku.

Rzecznik może zwrócić się do różnych organów władzy publicznej z prośbą o złożenie wyjaśnień lub podjęcie odpowiednich działań.

Może uczestniczyć w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wnioskować o interpretację przepisów do Sądu Najwyższego.

9. Przykładowe odpowiedzi:

A. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko za zgodą osoby zainteresowanej, ale istnieją sytuacje, w których nie jest wymagana taka zgoda. Dotyczy to realizacji uprawnień organów państwowych wynikających z przepisów prawa, wykonywania zadań na rzecz dobra publicznego, wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem czy realizacji postanowień umowy zawartej z zainteresowaną osobą, a także wszelkie dążenie do celów prawnie usprawiedliwionych przez administratora danych lub ich odbiorców. Wskazane warunki nie muszą występować jednocześnie, aby dopuścić do przetwarzania danych.

B. Działaniami, które zaliczają się w zakres przetwarzania danych osobowych, może być m.in. przechowywanie, wykorzystywanie, udostępnianie, zmienianie, a także dokonywanie na nich jakichkolwiek innych operacji.

10. A. Polska, Turcja, Nigeria

B. Egipt, Ukraina, Jordania

C. Przykładowa odpowiedź:

Dominacja nastojów nieprzychylnych wobec wyznawców innych religii może występować w krajach, w których religia i kultura większości mieszkańców jest ugruntowana wieloletnią tradycją czy też uprzywilejowaniem danej grupy religijnej.

Takiej sytuacji również sprzyja napięta sytuacja polityczna wewnątrz kraju objawiająca się m.in. negatywną postawą wobec imigrantów odróżniających się codziennymi zwyczajami i izolujących się od dominującej większości.

11. prawo do tajemnicy korespondencji

12. na czas nie dłuższy niż 90 dni.

13. Przykładowe odpowiedzi:

A. Karykatura nawiązuje do sytuacji, w których naruszane jest prawo do udziału w życiu publicznym, do zgromadzeń, do skarżenia na organy państwa lub też łamana może być równość wobec prawa.

B. W Polsce zdarzają się sytuacje, w których pracownicy i inni obywatele starają się głośno domagać realizacji swoich praw, a wówczas dochodzi do napięcia w stosunkach pomiędzy obywatelami i władzą lub też pracownikami a praco-dawcami. Świadczą o tym m.in. strajki czy demonstracje, na które reakcja władz przybiera formy nie zawsze cieszące się aprobatą ze strony protestujących, wśród których rodzi się poczucie lekceważenia. Problemy z tym związane wynikają często z niedostatecznej efektywności pracy administracji państwowej oraz zmieniających się warunków ekonomicznych, a także leżą w przeszłości historycznej kraju związanej z latami zacofania gospodarki. Organizacje poza-rządowe działające na terenie Polski również wskazują na przykłady różnych sytuacji, w których poddają w wątpliwość, czy określone działania państwa są

zgodne z duchem przestrzegania praw człowieka. O braku właściwej komunikacji państwa z obywatelami świadczy także duża liczba skarg kierowanych do strasburskiego trybunału, co wynika też z zaniżonego zaufania społecznego

do instytucji państwa.

14. Przykładowe odpowiedzi:

Przyczyny prawne:

• odmawianie przez niektóre państwa podpisania międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony praw człowieka,

• ustanawianie przez państwa krajowych przepisów prawnych naruszających prawa człowieka w celu wzmocnienia władzy.

Przyczyny ekonomiczne:

• zgoda ludności żyjącej w ubóstwie na ograniczanie ich praw w zamian za uzyskanie możliwości poprawy warunków życia,

• brak dostatecznych środków materialnych do zapewnienia bezpiecznej i godnej egzystencji wszystkich obywateli danego państwa.

15. nacjonalizm – B, rasizm – C, ksenofobia – A