1. 4 – Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych 2 – Karta Narodów Zjednoczonych 1 – Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych 3 – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 2. Pierwsza generacja – A, F, H Druga generacja – D, E, J Trzecia generacja – B, C, G 3. P, F, F, P 4. Zainicjował powstanie międzynarodowej organizacji humanitarnej zajmującej się ofiarami wojen. 5. A. Amnesty International B. Przykładowe odpowiedzi: • walka w obronie tzw. więźniów sumienia, czyli ludzi prześladowanych i więzionych za poglądy polityczne czy religię, • działania na rzecz całkowitego zniesienia kary śmierci na świecie. 6. Genewa. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 7. Przykładowe odpowiedzi: A. Europejski Trybunał Praw Człowieka jest zalewany ogromną ilością skarg indywidualnych, co powoduje obniżenie jego sprawności działania. Tendencja do traktowania trybunału jako ponadpaństwowego środka odwoławczego wzrasta, a sędziowie często muszą rozpatrywać podobne sprawy, które powinny być należycie osądzone na poziomie krajowych wymiarów sprawiedliwości. Narastanie tego problemu może doprowadzić do zablokowania prac trybunału. B. Organizacje pozarządowe sprzeciwiają się przekształceniu trybunału w międzynarodowy sąd o charakterze „konstytucyjnym”. Uważają, że siła dotychczasowych rozwiązań i skuteczność ochrony praw człowieka polega na tym, że każdy może wystąpić do europejskiego organu sprawiedliwości z wnioskiem przeciw swojemu państwu, które mogło naruszyć prawa gwarantowane przez Europejską konwencję praw człowieka. 8. Podejmuje interwencje z własnej inicjatywy lub po wpłynięciu wniosku. Rzecznik może zwrócić się do różnych organów władzy publicznej z prośbą o złożenie wyjaśnień lub podjęcie odpowiednich działań. Może uczestniczyć w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wnioskować o interpretację przepisów do Sądu Najwyższego. 9. Przykładowe odpowiedzi: A. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko za zgodą osoby zainteresowanej, ale istnieją sytuacje, w których nie jest wymagana taka zgoda. Dotyczy to realizacji uprawnień organów państwowych wynikających z przepisów prawa, wykonywania zadań na rzecz dobra publicznego, wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem czy realizacji postanowień umowy zawartej z zainteresowaną osobą, a także wszelkie dążenie do celów prawnie usprawiedliwionych przez administratora danych lub ich odbiorców. Wskazane warunki nie muszą występować jednocześnie, aby dopuścić do przetwarzania danych. B. Działaniami, które zaliczają...