· Szkolenia wstępne:

Dotyczą osób nowo przyjmowanych do pracy w lokalu. Cel szkoleń wstępnych – zapobieganie niewłaściwym zachowaniom personelu, dotyczących wymagań higieny i zapewniania najwyższej jakości w toku produkcji żywności. Szkolenie wstępne obejmuje: szkolenie BHP, szkolenie z zakresu przestrzegania higieny osobistej, szkolenie dotyczące utrzymywania porządku w miejscu pracy, szkolenie na temat zasad zachowania higieny w procesie produkcji i obrocie żywnością.

· Szkolenia stanowiskowe:

1) szkolenia dla baristów:

obejmują obsługę urządzeń służących do przygotowania kawy, drinków, posiłków, funkcjonowania zaplecza gastronomicznego, sposobu przygotowania potraw, a w szczególności napojów i drinków oraz sposobu ich serwowania, z uwzględnieniem używania odpowiedniej zastawy stołowej do poszczególnych zamówień oraz obsługę kasy

2) szkolenia dla kelnerów:

szkolenie obejmuje zapoznanie z kartą menu oraz recepturami potraw, drinków i napojów, poznanie sposobu numeracji stolików oraz ich rozlokowania na sali konsumenckiej, sposób serwowania zamówień klientom i ogólne zasady obsługi klienta (w tym również przywitanie, podawanie rachunków, pożegnanie), przebieg procedury reklamacji, obsługę kasy

3) szkolenia dla pracowników kuchni:

obejmują obsługę urządzeń służących do przygotowania kawy, drinków, posiłków, funkcjonowania zaplecza gastronomicznego, sposobu przygotowania potraw i napojów, sposobu ich serwowania, z uwzględnieniem używania odpowiedniej zastawy stołowej do poszczególnych zamówień, obsługę maszyn służących do zmywania naczyń, zapoznanie się z recepturami potraw i napojów oraz sposobem ich przygotowania, a także umiejętność przygotowania potraw

4) szkolenia dla sprzątających:

zapoznanie z wyposażeniem oraz rozlokowaniem pomieszczeń w lokalu, poznanie sposobu czyszczenia maszyn, zapoznanie z grafikiem częstości mycia i dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń i urządzeń

5) szkolenia osób obsługujących szatnię:

obejmują zasady właściwej obsługi klienta

Wszystkie szkolenia stanowiskowe obejmują część praktyczną i część sprawdzającą, w której nowy pracownik musi wykazać się umiejętnością wykonywania powierzonych zadań, wynikających z jego obowiązków zawodowych.

· Szkolenia uzupełniające:

Odbywają się mniej więcej co pół roku. Obejmują przypomnienie oraz utrwalenie znajomości zasad zachowania higieny w lokalu oraz uświadamiają konieczność przestrzegania tych zasad. Szkolenia te mają za zadanie również sprawdzenie wiedzy pracowników, dotyczącej przestrzegania higieny w produkcji i obrocie żywnością.

Szkolenia stanowiskowe są tez przeprowadzane w przypadku zakupu nowego urządzenia lub wyposażenia do lokalu oraz zmiany organizacji pracy.

Przebieg szkoleń (plan szkolenia, uczestnicy, data szkolenia, osoba prowadząca szkolenie) jest przechowywany wraz z dokumentacją zakładu, w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w pokoju managera przez okres 3 lat.