Socjalizm Socjalizm to system gospodarczy charakteryzuje społecznej własności tych środków produkcji i spółdzielczego zarządzania w gospodarce, , a filozofia polityczna propagowanie takiego systemu. "Własność społeczna" może odnosić się do wspólnych przedsiębiorstw, własności wspólnej , państwowej własności lub własności obywatelskiej sprawiedliwości. Istnieje wiele odmian socjalizmu i nie ma jednej definicji kapsułkowania wszystkich z nich. one różnią się rodzajem społecznej własności oni opowiadają, stopień, w jakim opierają się one na rynkach lub planowania , jak zarządzanie ma być zorganizowana w produktywnych instytucji, rola państwa w budowie socjalizmu. Twórcami socjalizmu, który pojawił się w myśli europejskiej w końcu XVIII w., byli: F. Babeuf, C.H. de Saint-Simon, Ch. Fourier, R. Owen. Ich koncepcje, nazwane później mianem socjalizmu utopijnego, krytykowały stosunki kapitalistyczne z punktu widzenia praw natury i zasad sprawiedliwości. W końcu XIX w. dominującą rolę zdobył marksizm związany z ruchem robotniczym i działalnością II Międzynarodówki. W jej łonie doszło następnie do rozłamu związanego z krytyką marksistowskiej teorii walki klasowej, rewolucji socjalistycznej i dyktatury proletariatu. Czołowym przedstawicielem tego nurtu, określanego jako rewizjonizm, był E. Bernstein, głoszący teorię pokojowej transformacji kapitalizmu w socjalizm. Marksistowska koncepcja socjalizmu jest to, że z określonego etapu historycznego, który zastąpi kapitalizm i poprzedzać komunizm . Główne cechy socjalizmu (szczególnie w pojęciu Marksa i Engelsa po Komuny Paryskiej z 1871) jest to, że proletariat będzie kontrolować środki produkcji przez państwa robotniczego wzniesiony przez pracowników w ich interesie. Działalność gospodarcza będzie nadal być organizowane z wykorzystaniem systemów motywacyjnych i klas społecznych wciąż istnieje, ale w mniejszym stopniu niż maleje i za kapitalizmu. Dla ortodoksyjnych marksistów, socjalizm jest niższe stadium komunizmu opiera się na zasadzie "od każdego według jego zdolności, każdemu według jego zasług ", podczas gdy górna komunizm etap opiera się na zasadzie" od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb ", górna faza staje możliwe dopiero po socjalistyczne etap rozwija gospodarczej efektywności i automatyzacja produkcji doprowadziło do nadmiaru towarów i usług. Marks twierdził, że materialne siły wytwórcze (w przemyśle i handlu), powołana przez kapitalizm opiera się spółdzielnia, ponieważ produkcja stała masa społeczna, zbiorowa aktywność klasy robotniczej do tworzenia towarów, ale z prywatnej...