Grzegorz Mendel Genetyka Grzegorz Mendel, inaczej Gregor Johann Mendel (ur. 22 lipca 1822r) czeski przyrodnik, twórca teoretycznych podstaw współczesnej genetyki, zakonnik. Od 1857r. prowadził doświadczenia nad mieszańcami roślin, głównie odmian grochu siewnego. W wyniku tych badań , w 1866r. ogłosił pracę ” Badania nad mieszańcami roślin” w której przedstawił , że w zjawiskach dziedziczenia istnieją prawidłowości i postawił wyjaśniające hipotezy , później w pełni potwierdzone. Od 1900r. znane są one pod nazwą Prawa Mendla. Pierwsze Prawo Mendla: Prawo czystości gamet - mówi , że każdy z pary czynników dziedzicznych ( dziś zwanych genami ) warunkujących daną cechę organizmu , występuje w gametach pojedynczo. W wyniku połączenia się gamet przy zapłodnieniu, organizmy potomne zawierają obydwa czynniki. Ujawnienie się tylko jednego z nich, nazwał Mendel dominowaniem , a brak efektu drugiego czynnika – recesywnością. Drugie Prawo Mendla: Prawo niezależnego dziedziczenia się cech – stwierdza, że przy krzyżowaniu się 2 organizmów różniących się więcej niż jedną cechą – każda z cech dziedziczy się niezależnie. Tzn. gdy dwie cechy uwarunkowane są przez dwie pary czynników dziedzicznych , to przy powstawaniu gamet czynniki ( geny) należące do różnych par , łączą się dowolnie, niezależnie. Badania Mendla i ich znaczenie Eksperymenty Mendla wydają się dziś proste, faktem jest jednak, że wcześniej, mimo setek lat rozwoju rolnictwa, nikt ich nie próbował lub nikt nie dostrzegł znaczenia otrzymanych w nich wyników. Mendel użył pyłku z jednej czystej linii do zapłodnienia komórek jajowych osobników z drugiej linii, starając się, by cechy używane do rozróżnienia linii czystej były widoczne, jak na przykład kolor nasion lub kolor kwiatów. Roślina z czystej linii o żółtych nasionach skrzyżowana z inną, w której wszystkie nasiona są zielone, dawała jedynie potomstwo o żółtych nasionach. Była to ciekawa obserwacja, która pobudziła Mendla do rozważań i dalszych badań. Przede wszystkim obalała twierdzenie o dziedziczeniu mieszanki cech, ponieważ wszystkie nasiona wyglądały jak jeden z rodziców i nie...