System partyjny Niemiec jest systemem stabilnym. Do 1990 r. istniały dwa państwa niemieckie: Niemiecka Republika Demokratyczna ( NRD ) i Republika Federalnych Niemiec ( RFN ) , a w konsekwencji dwa odrębne systemy polityczne i systemy partyjne. • SYSTEM PARTYJNY NRD 1949-1989 System partyjny NRD był klasycznym układem partii politycznych w państwie niedemokratycznym, określonym regułami realnego socjalizmu. Hegemonem była partia komunistyczna Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec ( SED ). Pozostałe partie to: Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, Liberalno-Demokratyczna Partia Niemiec, Demokratyczna Partia Chłopska Niemiec, Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec. Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec ( SED ) partia komunistyczna została utworzona 21 kwietnia 1946 r. na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej przez połączenie Komunistycznej Partii Niemiec ( KPN ) i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec ( SPN ). W porządku prawnoustrojowym SED zajmowała monopolistyczną pozycję. Zgodnie z konstytucją NRD określano ją jako: „ polityczną organizację ludzi pracy w mieście i na wsi pod kierownictwem klasy robotniczej i jej marksistowsko-leninowskiej partii”. SED skupiała w swej strukturze W 1988 r. ponad 2,3 mln członków w tym: robotników 58,2 %, chłopów spółdzielców 4,8 %, inteligencji 22,4 %. Na I konferencji w 1949 r. SED określiła ideologiczne zasady budowy państwa, opierając je na doktrynie marksistowsko-leninowskiej. W 1950 r. przyjęła strukturę wzorowaną na Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii ( bolszewików ).Organem najwyższym był Zjazd partii, obok niego władze naczelne tworzyły: Biuro Polityczne, Komitet Centralny i Sekretariat, na którym spoczywało rzeczywiste kierowanie państwem i który realizował dyrektywy radzieckie. Sekretarzami generalnymi SED byli: W. Pieck ( 1950-1953 ), W. Ulbricht ( 1953-1971 ), E. Honecker ( 1971-1989 ) i E. Krenz ( 1989 ). Państwo i SED były w NRD ściśle ze sobą powiązane, organy państwowe tworzyły swoisty aparat wykonawczy partii. Struktura partii organizacyjnie odpowiadała terytorialnemu podziałowi NRD. Na wszystkich poziomach istniały ścisłe powiązania personalne stanowisk państwowych i partyjnych. Wszystkie decyzje były rozstrzygane przez partię, głównym instrumentem polityki personalnej w polityce była nomenklatura. Istniała perfekcyjnie rozwinięta służba bezpieczeństwa ścigająca przeciwników reżimu. Do końca 1989 r. SED pozostawała w ścisłej współpracy ze wschodnioniemiecką policją polityczną STASI. Wszystkie partie i organizacje masowe czyli: Wolny Niemiecki Związek Zawodowy ( ok. 10 mln członków ), Wolna Niemiecka...