Wstęp Pozycja sędziego Trybunału Konstytucyjnego kształtowana jest przez zespół norm prawnych, zarówno konstytucyjnych, jak ustawowych, a także przez normy etyczne, a nawet zwyczaje. W tych regulacjach mieszczą się zarówno podmiotowe- skierowane do sędziego- zakazy i nakazy, mające na celu zapewnienie uczciwego, rzetelnego i praworządnego sprawowania zawodu sędziego TK, jak i przedmiotowe- adresowane do organów władzy publicznej- dyrektywy i reguły, zapewniające odpowiednie warunki dla pełnienia tego urzędu. Zanim jednak zacznę omawiać dokładniej temat statusu sędziego TK, zwróćmy uwagę na sam TK. Zgodnie z regulacjami przyjętymi w Konstytucji RP (art. 10 ust. 2) oraz w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym (art. 1 ust. 1) , TK jest organem władzy sądowniczej. Nie sprawuje on jednakże wymiaru sprawiedliwości, gdyż jest to funkcja właściwa dla sądów. Mimo to pozostaje on, jak sądy, organem odrębnym i niezależnym od innych władz. Niezależność, oznacza tu przede wszystkim oddzielenie organizacyjne i funkcjonalne sądownictwa od organów innych władz, aby zapewnić sądom pełną samodzielność w zakresie rozpoznawania spraw i orzekania. Zgodnie z ustawą o TK, Trybunał Konstytucyjny pełni szczególną funkcję w zakresie kontroli zgodności aktów normatywnych z Konstytucją, a także rozstrzyga sporów kompetencyjnych między centralnymi organami państwa oraz rozpoznawania skarg konstytucyjnych. Na podstawie art. 193 Konstytucji RP Trybunał udziela również odpowiedzi na pytania sądów dotyczące konstytucyjności lub legalności regulacji prawnych. Do zadań TK należy zaliczyć także badanie zgodności z Konstytucją, działalności partii politycznych. Trybunał Konstytucyjny składa się ze Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK oraz Prezesa Sądu. Podobieństwo TK do organów sądowych wyraża się nie tylko w wyodrębnieniu organizacyjnym i niezależności tego organu od władzy ustawodawczej i wykonawczej, lecz również w zasadach postępowania, wzorowanych na procedurze sądowej, wyłącznie prawniczym składzie i używanym w odniesieniu do członków TK określenia: sędziowie, zasadzie niezawisłości sędziów czy tez ostatecznym i wiążącym charakterze orzeczeń. Wskazując na cechy TK odróżniające go od sądów, należy wymienić : szczególny tryb powoływania sędziów , niepodleganie nadzorowi jurysdykcyjnemu Sądu Najwyższego, brak związków pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym, a Krajową Radą Sądowniczą, niestosowanie w postępowaniu przez TK zasady dwuinstancyjności. Podstawa prawna funkcjonowania TK Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o TK, sędziowie TK podlegają tylko konstytucji. „Podleganie tylko konstytucji”...