Rada Państw Morza Bałtyckiego (z siedzibą w Sztokholmie) została powołana 6 marca 1992r jako ogólnoregionalne forum współpracy i koordynacji między państwami Morza Bałtyckiego. Radę utworzono w Kopenhadze, podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej. Celem Rady jest popieranie nowych idei związanych ze współpracą przy jednoczesnym zachowaniu bliskich stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Podstawy funkcjonowania RPMB określają: Deklaracja Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych Państw Morza Bałtyckiego i Zakres Działania Rady Państw Morza Bałtyckiego. Współpraca między krajami Morza Bałtyckiego dotyczy: - pomocy dla nowych instytucji demokratycznych, - pomocy gospodarcza i techniczna, - zagadnień humanitarnych i zdrowotnych, - ochrony środowiska naturalnego i współpracy w zakresie energetyki, - kultury, edukacji , turystyki i wymiany informacji, - transportu i łączności. Członkami RPMB są kraje zaproszone na konferencję w Kopenhadze oraz Islandia (od 1993 r.) i Komisja Europejska. Ze względu na zainteresowanie państw nieczłonkowskich wprowadzono status: specjalnego uczestnika, obserwatora oraz gościa. Państwa posiadające taki status nie biorą udziału w procesie decyzyjnym Rady. Od czerwca 1999r. status obserwatora przyznano: Francji, USA, Ukrainie, Wielkiej Brytanii. Status specjalnego uczestnika mają: Konferencja Parlamentarna do spraw Współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego, Bałtycka Konferencja Współpracy Subregionalnej, Związek Miast Bałtyckich. Struktura RPMB Spotkania odbywają się na trzech poziomach: - szefów rządów państw członkowskich, - ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich, - ekspertów. Doroczna sesja na szczeblu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich i z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej odbywa się w kraju stanowiącym w danym roku przewodnictwo Rady. Między sesjami Rady odbywa spotkania Komitet Wyższych Urzędników (8-10 razy w roku), który omawia problemy współpracy w ramach RPMB, inicjuje nowe przedsięwzięcia, przygotowuje sesje ministerialne. Prace Komitetu wspiera tzw. Trójka (były, obecny i przyszły przewodniczący RPMB). W ramach RPMB powołano następujące grupy robocze: - do spraw Wspierania Instytucji Demokratycznych (obecnie przewodniczy Rosja), - do spraw Bezpieczeństwa Nuklearnego i Radiologicznego (przewodniczy obecnie Finlandia), - do spraw Współpracy Gospodarczej (przewodniczy Litwa). W październiku 1998r. utworzono Sekretariat Rady w...