POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA Polityka ekologiczna państwa jest to świadoma i celowa działalność państwa, samorządów terytorialnych i podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarowania środowiskiem, czyli użytkowania jego zasobów , ochrony i kształtowania ekosystemów lub wybranych elementów biosfery. Przedmiotem polityki ekologicznej jest środowisko przyrodnicze, jego stan oceniany z punktu widzenia potrzeb biologicznych, społecznych i gospodarczych ludzi. Celem polityki ekologicznej jest zapewnienie wysokiej jakości życia i zdrowia ludzi poprzez skuteczną ochronę środowiska. Określenie polityka ekologiczna państwa zostało użyte po raz pierwszy w Deklaracji Sztokholmskiej z 1972 roku. Konferencja w Sztokholmie obradowała pod hasłem "Mamy tylko jedną ziemię", a ochrona środowiska podniesiona została wówczas do rangi podstawowej funkcji państwa. Wskazano również na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. W Polsce dokument rządowy pod nazwą „Polityka Ekologiczna Państwa” został opracowany po raz pierwszy w 1990 roku. Dokument ten został przyjęty na 10 lat, określono w nim jednoznacznie, że obowiązek ochrony środowiska stanowi element prawidłowego gospodarowania, a wszelka działalność naruszająca ten obowiązek jest niezgodna z prawem. Każdy przepis prawny, który odnosi się do korzystania ze środowiska i jego ochrony, w jednakowym stopniu dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych i musi być ściśle przestrzegany, bez stosowania odstępstw i wyjątków. W kolejnych latach powstały następujące dokumenty dotyczące polityki ekologicznej w Polsce: - II Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2001-2010. - Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010. - Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 - Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) stanowi, że wymagane jest sporządzanie polityki ekologicznej państwa na najbliższe 4 lata z perspektywą 4-letnią. Obowiązująca obecnie „Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” jest drugim z rzędu dokumentem strategicznym wymaganym ustawą Prawo ochrony środowiska. Można wyróżnić trzy podstawowe grupy zasad Polityki Ekologicznej Państwa: - określające charakter polityki ekologicznej np. skuteczność, obiektywność, bezstronność, - określające relacje między polityką ekologiczną, a polityką gospodarczą, społeczną i...