Aby mówić o sztabie generalnym wojska polskiego i jego zadaniach, należy przed wszystkim powiedzieć, czy taki sztab generalny jest. Samo słowo „sztab” zostało zapożyczone z języka niemieckiego (niem. Stab) i do leksykonów wojskowych weszło już przeszło trzysta lat temu, na przełomie XVII i XVIII wieku, głównie w państwach, które były rządzone przez monarchów absolutnych, prowadzących wojny zaborcze. Sztab generalny w ujęciu wojskowym to centralny organ, którego zadaniem jest kierowanie siłami zbrojnymi, na którego barkach spoczywa szereg zadań ściśle powiązanych z działalnością wojską zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie prowadzenia działań wojskowych. W Polsce sztab generalny jest instytucją centralną Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a utworzony został w 1918 roku. Na dzień dzisiejszy organ ten jest zazwyczaj podstawowym ogniwem centralnego dowodzenia wojskowego. Ponad to spełnia rolę głównego organu planowania operacyjnego, a także jest podstawą dowodzenia całością wojsk lub poszczególnych sił zbrojnych. Obecną rolę tejże instytucji najlepiej oddaje jej definicja, która pozwala nam wywnioskować, że: „sztab generalny to główny organ dowodzenia w oddziałach wszystkich rodzajów sił zbrojnych, kierujący planowaniem, organizacją i kontrolą działań bojowych; w czasie pokoju sztab zajmuje się organizacją szkoleń bojowych; sztab generalny (główny) to centralny organ dowodzenia całością sił zbrojnych kraju”1 . Sztaby generalne, główne i obrony, odgrywają dzisiaj znaczącą rolę w większości państw NATO, choć w różnych krajach ich ranga jest różna. Sztaby generalne obrony są zazwyczaj integralną częścią ministerstwa obrony, jak to ma miejsce w Polsce, a pozycja szefa sztabu zwykle jest bardzo silna, nawet, jeśli nie jest usankcjonowana przepisami prawnymi. Zasadniczo pozycja szefa sztabu generalnego podlega ministrowi obrony narodowej. Choć sztab generalny to organ, który istnieje w niemal każdym państwie zmilitaryzowanym, posiadającym własne siły zbrojne wszelkiego rodzaju, to jednak najbliższy nam jest Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego i to w oparciu na jego zadaniach, roli i strukturze oparta będzie ta praca. Zadania i rola sztabów generalnych na całym świecie jest niemal identyczna, stąd różnice w ich działaniu są dosłownie znikome do tego stopnia, że nie trzeba się na ich temat za bardzo rozwodzić. Tematyka polskiego sztabu generalnego poruszana jest w historiografii dość fragmentarycznie i powierzchownie, stąd niestety nie można doszukać się zbyt wielu pozycji, skąd można czerpać informacje na ten, skądinąd ciekawy, temat. Jednak tych...