Plan Działań Wspierających

Imię i nazwisko dziecka:

Rok szkolny: 2011|2012

Grupa; 5- latki

Czas realizacji: 1 rok

Wymiar godzin: 2 h tygodniowo

Forma pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

- terapia logopedyczna 2x30 min

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 2x30 min

1. Zakres , w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.

- obniżony rozwój mowy, słaba komunikacja

- obniżona sprawność motoryki małej

- zaburzona koordynacja wzrokowo- ruchowa

-zaburzona percepcja słuchowa

-bardzo słaba koncentracja

-słaba wytrzymałość na wysiłek umysłowy

2. Cele:

- osiągniecie dojrzałości szkolnej

- usprawnianie narządów mowy

- poprawienie koncentracji, uwagi, rozwijanie pamięci i spostrzegawczości

- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

- rozwijanie sprawności manualnej motoryki dużej i małej

- usprawnianie napięcia mięśniowego: ćwiczenia prawidłowego chwytu pisaka

- ćwiczenie wytrzymałości na wysiłek umysłowy, pokonywanie trudności, doprowadzanie prac do końca

3. Działania realizowane z uczniem/uczniami w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- ćwiczenia usprawniające narządy mowy ( indywidualna terapia logopedyczna –zabawy dźwiękonaśladowcze, masaż logopedyczny, ćwiczenie artykulatorów w formie zabawowej)

- ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo- ruchową

- ćwiczenia usprawniające manualnie i grafomotorycznie ( rysowanie, zamalowywanie, przewlekanie, wydzieranki, wodzenie po wzorze, rysowanie szlaczków, łączenie punktów itp.)

- ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi

- ćwiczenia usprawniające procesy rozumienia i rozumowania

4. Metody pracy z uczniem

a) Metody oparte na słowie: rozmowa, opowiadanie, opis, praca z kartą pracy

b) Metody oparte na obserwacji: pokaz

c) Metody oparte na działaniu praktycznym

d) Rytmika

e) Bajkoterapia

f) Pedagogika zabawy

g) Zabawy relaksacyjne

h) Gry i zabawy interakcyjne

i) Zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym

5. Działania wspierające rodziców ucznia

- częste kontakty w celu ustalania kolejnych działań mających na celu pomoc w przezwyciężaniu trudności

- w miarę potrzeb warsztaty dla rodziców

- wspólne omawianie efektów pracy

6. .Zakres współdziałania z innymi instytucjami

- poradnia psychologiczno-pedagogiczna

- poradnie specjalistyczne

- z placówkami doskonalenia nauczycieli,

- organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

UWAGI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpisy osób uczestniczących Podpis dyrektora przedszkola, szkoły

w posiedzeniu Zespołu lub placówki