Według Jerzego Starościaka, prawna forma działania administracji to określony przepisem prawa typ konkretnej czynności organu administracyjnego, czyli dopuszczony prawem środek zastosowany przez administrację dla załatwienia określonej sprawy. System prawnych form działania administracji stanowi dorobek teorii oraz orzecznictwa sądowego i dotychczas nie został w całości skodyfikowany. Prawodawca, nakładając na administrację publiczną obowiązek realizacji różnorodnych zadań, nie zawsze określa formę ich realizacji. Do kompetencji organu należy więc dokonanie wyboru najwłaściwszej spośród form wskazanych bądź dozwolonych przez prawo. W nauce prawa administracyjnego przedstawiane są różne koncepcje klasyfikowania prawnych form działania J. Starościak usystematyzował te formy odpowiednio do podziału ogółu działań administracji na sferę zewnętrzną i wewnętrzną. W sferze zewnętrznej wyróżnił sześć następujących form działania: • Stanowienie ogólnie obowiązujących przepisów • Wydawanie aktów administracyjnych • Zawieranie porozumień administracyjnych • Zawieranie umów • Prowadzenie działalności społeczno-organizatorskiej • Wykonywanie czynności materialno-technicznych W sferze wewnętrznej znalazły się takie formy • Akty generalne stosowania prawa • Polecenia służbowe • Czynności materialno-techniczne Poszczególne formy różnią się między sobą przede wszystkim takimi elementami, jak: podstawa prawna, tryb dokonywania, skutki prawne, moc obowiązująca, możliwość zaskarżenia. Stanowienie aktów normatywnych to jedna z bardziej rozpowszechnionych form działania admininistracji. Akt normatywny to władcze wyrażenie woli organu państwowego, zawierające normy postępowania skierowane do generalnie określonego adresata w abstrakcyjnie określonej sytuacji. Akt normatywny nie wskazuje zatem adresata imiennie, tylko określa cechy, przy których wystąpieniu każda osoba staje się adresatem. Typowy akt normatywny ma zastosowanie zawsze, jeżeli zaistnieje określona w nim sytuacja. Według pozycji organu stanowiącego możemy podzielić akty normatywne na: 1)akty stanowione przez centralne organy państwa (zarówno organy władzy ustawodawczej- Sejm i Senat jak i wykonawczej) np. - ustawy i uchwały Sejmu -uchwały Senatu -rozporządzenia, zarządzenia i uchwały organów władzy wykonawczej 2)akty stanowione przez organy terenowe (zarówno rządowe- ogólne i specjalne jak i samorządowe) np. -rozporządzenia wojewody -uchwały rady gminy -uchwały i zarządzenia zarządu gminy Według podmiotowego zakresu obowiązywania, akty normatywne można podzielić na: 1)akty powszechne obowiązujące(skierowane do...