Temat: Przemiany w sferze kompetencyjnej i organizacyjnej aparatu zarządzającego bezpieczeństwem na szczeblu powiatowym i gminnym po 1989 r. 2. Organizacja zarządzania bezpieczeństwem w powiecie po wejściu w życie makroreformy ustrojowej w 1998 r. Reforma administracyjna w Polsce została przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 1998 roku, zakładającą trójszeblowy podział administracyjny kraju. Zakładała, iż terytorium Polski będzie podzielone na województwa, powiaty, i gminy. Liczbę województw ograniczono z 49 do 16 nazywanych teraz rządowo- samorządowymi ze względu na urzędy marszałka województwa i wojewody. Przywrócono także zlikwidowane w 1975 roku powiaty. Z miast które wcześniej miały miano wojewódzkich utworzono powiaty grodzkie (65). Na pozostałych terenach utworzono powiaty ziemskie (314). Ostatnim szczeblem podziału terytorialnego w Polsce są gminy, czyli najmniejsze wspólnoty samorządowe w kraju. Nowa reforma administracyjna weszła w życie 1 stycznia 1990 roku. Powiat to wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej funkcjonujący w randze powiatu, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych mu zadań. Samorząd powiatowy stanowi drugi szczebel samorządu terytorialnego w Polsce obok samorządy gminnego i samorządu województwa. Na jego czele stoi starosta powiatowy. Obecnie starosta jest wybierany przez radę powiatu, kieruje powiatem, reprezentuje go na zewnątrz, jest przewodniczącym zarządu powiatu, oraz zwierzchnikiem: - sekretarza powiatu, który jako zastępca (powoływany przez radę powiatu) wykonuje wszelkie kompetencje przynależne staroście z zakresu administracji - kieruje starostwem powiatowym - skarbnika powiatu, który jako zastępca - główny księgowy budżetu (powoływany przez Radę powiatu) wykonuje wszelkie kompetencje przynależne staroście z zakresu finansów - kierowników jednostek organizacyjnych powiatu - powiatowych służb, inspekcji i straży - służbowym pracowników starostwa A także, role starosty powiatowego określa ustawa z dnia 5 czerwca o samorządzie terytorialnym m. in.: - organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, - kieruje bieżącymi sprawami powiatu, - reprezentuje powiat na zewnątrz, - opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią, - ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. - jest […] zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży - powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek (służb, inspekcji, straży) , w uzgodnieniu z wojewodą, a także...