Na przełomie wieku XX i nastąpiły znaczące zmiany dotyczące globalnego środowiska związanego z bezpieczeństwem, które wpłynęły na stan bezpieczeństwa państwa polskiego. Po 1989 roku szczególną uwagę zwrócono na aspekt utworzenia sprawnej strategii w odniesieniu narodowym oraz sformułowanie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa, która mimo iż byłaby odrębna, dobrze realizowałaby zagadnienia związane z obronnością państwa. Na podstawie aktów prawnych takich jak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej tworzone są nowe strategie, czy plany dotyczące polityki obronności. Oczywiście Konstytucja nie jest jedynym źródłem na którym można się opierać formułując powyższe doktryny. W tym celu korzysta się również ze strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej , a także z uwagi na przynależność do paktu północnoatlantyckiego, z koncepcji strategicznej tej organizacji (NATO). Nie tylko kształtowanie poszczególnych strategii bezpieczeństwa ma wpływ na bezpośredni wpływ funkcjonowania państwa. Ważnym aspektem obronności RP jest fakt, iż nasz kraj leży w ściśle strategicznym miejscu i jak pokazała historia ma to istotny wpływ na funkcjonowanie europejskiej linii Wschód-Zachód. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska leży na styku NATO z Rosja i Ukrainą, utrzymanie sojuszu z dwoma tymi państwami jest istotną sprawą, zważywszy na to, że Polska nie prowadzi polityki agresji i nie zamierza wdawać się w konflikt z żadnym innym państwem. Polska jak każdy inny kraj posiada własne interesy i cele strategiczne związane z obroną kraju. Podstawowymi interesami, które można znaleźć w Konstytucji RP(art. 5) są: - Nienaruszalność terytorium - Zachowanie wolności i praw człowieka i obywatela - Ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona środowiska Wyżej wymienione interesy, a zwłaszcza nienaruszalność terenu i niepodległość oraz bezpieczeństwo obywateli maja charakter egzystencjalny. Znaczy to, że trzeba je zachować, aby państwo dalej funkcjonowało. Celami strategicznymi RP są akcje mające na celu obronę realizacji poszczególnych interesów przed zagrożeniami z zewnątrz. Cele te odnoszą się do: - Obrony terytorium RP oraz nienaruszalności polskich granic(granice morskie, lądowe i powietrzne) - Ochrona obywateli - Obrona terytoriów państw należących do NATO - wspieranie akcji związanych z działaniami stabilizacyjnymi - Rozwijanie sojuszy z innymi państwami, a zwłaszcza państwami sąsiadującymi. Jak widać przynależność do takiej organizacji jak NATO niesie za sobą potrzebę rozwoju pozytywnych relacji między państwami objętymi założeniami paktu północnoatlantyckiego. Wiąże się to z tym, że w...